ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

[Λήψη των οδηγιών σε αρχείο pdf]

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ δημοσιεύει εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στις βασικές κατηγορίες που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Εμπειρικές εργασίες: αποτελούν την πιο συχνή μορφή εργασίας στο περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Προκειμένου να γίνουν δεκτές για δημοσίευση οι εμπειρικές εργασίες, πρέπει να είναι πρωτότυπες και να συμβάλουν στην προαγωγή του γνωστικού πεδίου στο οποίο εμπίπτουν και, ειδικότερα, να έχουν σημαντικές θεωρητικές, πρακτικές ή/και διεπιστημονικές προεκτάσεις. Οι εμπειρικές εργασίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθός τους, για παράδειγμα ανάλογα με το είδος, τη μεθοδολογία ή τη φύση των αποτελεσμάτων της έρευνας). Ωστόσο, η έκτασή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων της περίληψης, των πινάκων και γραφικών παραστάσεων, των παραρτημάτων, αλλά εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αναφορά αποτελεσμάτων από πολλαπλές μελέτες) μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον Διευθυντή Σύνταξης, να γίνουν δεκτές εργασίες με έκταση έως 10.000 λέξεις.

Σύντομες εμπειρικές αναφορές: πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων εμπειρικών εργασιών. Παρουσιάζουν και συζητούν με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο το θεωρητικό υπόβαθρο, τους στόχους, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα μιας μελέτης. Όπως και οι εμπειρικές εργασίες, πρέπει να είναι πρωτότυπες και να συμβάλουν στην προαγωγή του γνωστικού πεδίου στο οποίο εμπίπτουν και, ειδικότερα, να έχουν σημαντικές θεωρητικές, πρακτικές ή/και διεπιστημονικές προεκτάσεις. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων της περίληψης, των πινάκων και γραφικών παραστάσεων, των παραρτημάτων, αλλά εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας).

Θεωρητικές συνθέσεις / ανασκοπήσεις:  πρόκειται για εργασίες οι οποίες εστιάζουν σε ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα της ψυχολογικής έρευνας και, βασιζόμενες σε πορίσματα προγενέστερων μελετών, συνθέτουν, αναλύουν και/ή αξιολογούν κριτικά τα ευρήματά τους. Οι θεωρητικές εργασίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 8.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων της περίληψης, των πινάκων και γραφημάτων, των παραρτημάτων, αλλά εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον Διευθυντή Σύνταξης, να γίνουν δεκτές εργασίες με έκταση έως 10.000 λέξεις.

Ειδικά αφιερώματα: πρόκειται για μια μορφή δημοσίευσης πολλών εργασιών –γραμμένων από διαφορετικούς συγγραφείς– οι οποίες εστιάζουν σε μία κοινή θεματική. Οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται ταυτόχρονα στο ίδιο τεύχος. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού  μπορεί να ανακοινώσει πρόσκληση υποβολής εργασιών επί συγκεκριμένου θέματος προκειμένου να επιμεληθεί και να εκδώσει ένα ειδικό αφιέρωμα (βλ. τρέχουσες ανακοινώσεις).
Το περιοδικό, επίσης, δέχεται προτάσεις ερευνητών που επιθυμούν να προτείνουν μια συγκεκριμένη θεματική, καθώς και να συγκεντρώσουν και να επιμεληθούν τις εργασίες ενός ειδικού αφιερώματος. Κάθε ειδικό αφιέρωμα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έξι (6) πλήρεις εργασίες, δύο σχόλια των δέκα (10) περίπου σελίδων το καθένα, καθώς και μια Εισαγωγή από τον/την επιμελητή/επιμελήτρια του ειδικού αφιερώματος.
Οι ερευνητές που επιθυμούν να αναλάβουν την επιμέλεια ενός ειδικού αφιερώματος για το Περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, πρέπει να αποστείλουν στο Διευθυντή Σύνταξης μια πρόταση η οποία θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: (1) Τίτλος αφιερώματος, (2) Περίληψη–Σκοπός αφιερώματος, (3) Όνομα/-τα επιμελητή/-ών, (3) Ονόματα συγγραφέων, (4) Τίτλο και περίληψη κάθε εργασίας, (5) Ονόματα δύο σχολιαστών/συζητητών, καθώς και να προτείνουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ειδικού αφιερώματος.
Εφόσον η Συντακτική Ομάδα του περιοδικού εγκρίνει την πρόταση του ειδικού αφιερώματος, ο Επιμελητής του υποβάλλει στο περιοδικό τις εργασίες εντός της προταθείσας προθεσμίας. Οι εργασίες αξιολογούνται εξωτερικούς κριτές, μερικούς από τους οποίους μπορούν να προτείνουν οι υπεύθυνοι του ειδικού αφιερώματος. Είναι δυνατόν ορισμένες από τις εργασίες του ειδικού αφιερώματος να απορριφθούν μετά τη διαδικασία αξιολόγησής τους. Η τελική απόφαση σχετικά με την έγκριση του ειδικού αφιερώματος θα ληφθεί από τη Συντακτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που το ειδικό αφιέρωμα δεν εγκριθεί για δημοσίευση, οι εργασίες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί θετικά μπορούν να δημοσιευθούν ως μεμονωμένες εργασίες.

Βιβλιοκριτικές: πρόκειται για σύντομες κριτικές παρουσιάσεις νέων βιβλίων (ελληνικών ή ξενόγλωσσων) με ιδιαίτερη θεωρητική βαρύτητα. Η έκταση μιας βιβλιοκρισίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις (εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας). Οι συγγραφείς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μία βιβλιοκρισία θα πρέπει να αποστείλουν σχετική πρόταση στη Συνατκτική Επιτροπή του περιοδικού.

Μεταφράσεις: Σε ειδικές περιπτώσεις, ερευνητές μπορούν να στείλουν στο Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού πρόταση σχετικά με τη δημοσίευση μετάφρασης μιας ξενόγλωσσης εργασίας ιδιαίτερης σημασίας και θεωρητικής βαρύτητας για κάποιο από τα γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας. Οι μεταφράσεις μπορούν να δημοσιευθούν κατόπιν έγκρισης από τη Συντακτική Επιτροπή και διασφάλισης των σχετικών δικαιωμάτων από τον εκδοτικό οίκο / περιοδικό της πρωτότυπης ξενόγλωσσης εργασίας. 

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Η μέγιστη έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας εξαρτάται από το είδος της (βλ. παραπάνω ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).
 2. Οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές του Εγχειριδίου Δημοσιεύσεων του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου (Publication Manual, ΑΡΑ), 6η έκδοση (2009).
 3. Οι εργασίες συνοδεύονται από τίτλο, περίληψη 200-250 λέξεων και λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και στα αγγλικά.
  • Η πρώτη σελίδα της εργασίας περιλαμβάνει στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: το όνομα του/των συγγραφέων, το ίδρυμα/φορέα με το οποίο συνδέονται, τυχόν σημείωμα των συγγραφέων (π.χ. αναφορά των φορέων χρηματοδότησης) και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και email).
  • Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, την περίληψη και τις λέξεις κλειδιά στην ελληνική γλώσσα.
  • Η τρίτη σελίδα περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα.
 4. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αναφέρουν το/τα επώνυμα του/των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά (π.χ., Morin, 1987· Piaget & Inhelder, 1974).
 5. Οι βιβλιογραφικές αναφορές αρχίζουν σε νέα σελίδα μετά το κείμενο της εργασίας και παρατίθενται σε  αλφαβητική σειρά με την εξής μορφή:
   1. Για τα άρθρα: Snyder, C. R., & Higgins, R. L. (1988). Excuses: The effective role in the negotiation of reality. Psychological Bulletin, 104, 23-35. https://doi.org/10.1037//0033-2909.104.1.23
   2. Για τα βιβλία: Rock, I. (1973). Orientation and form. New York, ΝΥ: Academic Press.
   3. Για τα κεφάλαια σε βιβλία: Neisser, U. (1976). General, academic and artificial intelligence. In L. Resnick (Ed.), The nature of intelligence (pp. 135-144). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
   4. Στις ελληνικές εκδόσεις ο Editor (Ed.) αναφέρεται ως «Επιμελητής έκδοσης» (Επιμ.) και το (in press) ως «υπό δημοσίευση».

  Οι Πίνακες παρουσιάζονται με επικεφαλίδα σε ξεχωριστές σελίδες μετά τη βιβλιογραφία. Οι Γραφικές Παραστάσεις παρουσιάζονται με υπότιτλους σε ξεχωριστές σελίδες μετά τους Πίνακες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υποβολή εργασίας στο περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ προϋποθέτει αυτή είναι πρωτότυπη, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού
Επίσης, η υποβολή εργασίας προϋποθέτει ότι αυτή τηρεί τις αρχές επιστημονικής δεοντολογίας και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
Όπου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια και όπου έχει χρησιμοποιηθεί ψυχομετρικό εργαλείο για τη χρήση ή μετάφραση του οποίου απαιτείται άδεια, οι συγγραφείς πρέπει να έχουν ζητήσει και λάβει τη σχετική άδεια από τους δημιουργούς ή/και δικαιούχους.
Η υποβολή των εργασιών πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη συμπλήρωση των πληροφοριών που ζητούνται στη «Φόρμα υποβολής εργασίας». Η εργασία μεταφορτώνεται σε ενιαίο αρχείο μορφής ΜS Word (.doc ή .docx).
H χρήση του περιεχομένου της εργασίας μετά τη δημοσίευσή της καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία της αξιολόγησης μιας εργασίας από ανεξάρτητους αξιολογητές ή κριτές έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, της μεθοδολογικής αρτιότητας και της πρωτοτυπίας των εργασιών που δημοσιεύονται. Οι αξιολογητές του περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ είναι διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς της Ψυχολογίας και συναφών επιστημών. Η συνεισφορά τους στη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών που δημοσιεύει το περιοδικό είναι καθοριστικής σημασίας.

Το περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ έχει υιοθετήσει το μοντέλο της «διπλά τυφλής αξιολόγησης» προστατεύοντας, έτσι, την ταυτότητα τόσο των συγγραφέων της εργασίας, όσο και των αξιολογητών της. Κάθε υποβαλλόμενη εργασία αποστέλλεται σε δύο, τουλάχιστον, ανεξάρτητους αξιολογητές, οι οποίοι αποφαίνονται σχετικά με την πρωτοτυπία, την αρτιότητα, τη συνοχή και, εν γένει, την ποιότητα της εργασίας. Εφόσον κρίνουν ότι μια εργασία πληροί τα επιστημονικά κριτήρια δημοσίευσης του περιοδικού, οι αξιολογητές δύνανται να αιτηθούν αναθεώρηση της εργασίας αποστέλλοντας στους συγγραφείς γενικές και ειδικές παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις βελτίωσης. Η τελική απόφαση για τη δημοσίευση ή όχι των εργασιών λαμβάνεται από τον Διευθυντή Σύνταξης βάσει των προαναφερθεισών αξιολογήσεων.

 1. Συνοπτικά, οι κριτές μιας εργασίας καλούνται να την αξιολογήσουν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  1.     Η εργασία εμπίπτει στα πεδία ενδιαφέροντος του περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ;
  2.     Η εργασία είναι πρωτότυπη;
  3.     Ο τίτλος της εργασίας ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό της;
  4.     Η περίληψη συνοψίζει τα βασικά σημεία της εργασίας;
  5.     Οι λέξεις κλειδιά είναι κατάλληλες;
  6.     Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι επαρκής και αναδεικνύει την πρωτοτυπία και σημασία του θέματος;
  7.     Τα ερωτήματα/oι υποθέσεις και ο σκοπός της μελέτης επεξηγούνται με σαφήνεια;
  8.     H εργασία τηρεί τις αρχές επιστημονικής δεοντολογίας;
  9.     Η μέθοδος που υιοθετήθηκε είναι κατάλληλη; Περιγράφεται αναλυτικά;
  10.   Οι στατιστικές αναλύσεις είναι κατάλληλες / ορθές;
  11.   Τα αποτελέσματα περιγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα;
  12.   Οι πίνακες και τα γραφήματα είναι ορθά, σχετικά και απαραίτητα;
  13.   Τα αποτελέσματα συζητούνται κριτικά και συνδέονται με προγενέστερα σχετικά ευρήματα στη Συζήτηση; Αναδεικνύεται η σημασία τους αλλά και οι τυχόν περιορισμοί τους;
  14.   Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι σχετικές, επαρκείς και σύγχρονες;
  15.   Το κείμενο είναι γλωσσικά ορθό και κατανοητό, χωρίς πλεονασμούς και επαναλήψεις;
  16.   Η εργασία είναι γραμμένη και μορφοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού και του Εγχειριδίου Δημοσιεύσεων του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου (Publication Manual, ΑΡΑ), 6η έκδοση, (2009);