Ο ΚΛΑΔΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σας Καλωσορίζουμε στις ιστοσελίδες του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας

Ο Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας ιδρύθηκε το 1999, ως «Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας». Το 2005 μετονομάστηκε και έκτοτε αποτελεί ένα «διπλό» κλάδο, στο πλαίσιο της ΕΛ.Ψ.Ε., η ονομασία του οποίου αντανακλά την πραγματικότητα, ότι πολλοί έλληνες ψυχολόγοι της Υγείας είχαν αρχικά εκπαιδευτεί ως κλινικοί ψυχολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα »

Ο διττός χαρακτήρας του Κλάδου αντιπροσωπεύει τόσο την Κλινική Ψυχολογία – ως το πεδίο που ασχολείται με την εφαρμογή των ψυχολογικών αρχών, μεθόδων και διαδικασιών για την κατανόηση, εκτίμηση, πρόβλεψη και βελτίωση της γνωστικής, συναισθηματικής, συμπεριφορικής και κοινωνικής δυσπροσαρμογής, έκπτωσης ή δυσφορίας, που συνοδεύουν τις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις των ατόμων – όσο και την Ψυχολογία της Υγείας – ως το νέο πεδίο που μελετά και παρεμβαίνει στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση και προαγωγή της σωματικής υγείας, στην εκδήλωση και έκβαση της ασθένειας και στη φροντίδα της υγείας.

Στον Κλάδο συμμετέχουν περισσότερα από 50 μέλη. Πρόκειται για επιστήμονες που ασχολούνται με το κλινικό, το ερευνητικό και το διδακτικό έργο στο χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας ή/και της Ψυχολογίας της Υγείας. Τα μέλη του Κλάδου είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ενώ και υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες του.

Τα μέλη του Κλάδου συνεδριάζουν κάθε μήνα, σε ημερομηνία και τοποθεσία που ανακοινώνονται έγκαιρα, είτε μέσω αλληλογραφίας των Συντονιστών με τα μέλη, είτε μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του.

Ο Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας έχει αναπτύξει σημαντικό επιστημονικό έργο, όπως συνέδρια, συναντήσεις, επιστημονικές εκδόσεις κ.ά.

Ο Κλάδος έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για τα επόμενα χρόνια: Όχι μόνο τα μέλη του να παραμείνουν ενεργά στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο της Κλινικής και της Ψυχολογίας της Υγείας (π.χ. οργάνωση του ανά διετία Συνεδρίου του Κλάδου, ημερίδων, παρουσία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και fora, δημοσιεύσεις), αλλά, κυρίως, να διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις με συναδέλφους – επαγγελματίες, εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά πιο κοντά στην κοινότητα (π.χ. δομές ψυχικής υγείας, νοσοκομεία).

Σύντομο ιστορικό της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας στην Ελλάδα

Ο Νόμος για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα ψηφίστηκε το έτος 1979, ενώ οι πρώτες άδειες άσκησης επαγγέλματος δόθηκαν το έτος 1993. Η επαγγελματική άσκηση της ειδικότητας του κλινικού ψυχολόγου και του ψυχολόγου της υγείας δεν είναι νομικά κατοχυρωμένη. Ωστόσο στα Ελληνικά Πανεπιστήμια λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κλινικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της υγείας.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία