ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοίκηση

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΨΕ έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος
Μαρία Πλατσίδου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γεν. Γραμματέας
Αλεξάνδρα Καρούσου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ταμίας
Ευγενία Γεωργάκα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλος
Δημάκος Ιωάννης
Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέλος
Κορδούτης Παναγιώτης
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μέλος
Μακρής Νικόλαος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μέλος
Ντάβου Δέσποινα
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος
Σταλίκας Αναστάσιος
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μέλος
Φιλιππάτου Διαμάντω
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία