Κάθε μέλος της ΕΛΨΕ, έχει τη δυνατότητα να εγγράφεται σε έως τρεις Κλάδους του επιστημονικού του ενδιαφέροντος, με αίτησή του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας (βλ. αίτηση εγγραφής).

ΚΛΑΔΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Νατάσσα Κυριακοπούλου
Αλεξία Καρούσου

Περιγραφή:
Η γνωστική ψυχολογία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του νου και της συμπεριφοράς μέσω ερωτημάτων που αφορούν στις λειτουργίες της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της σκέψης, της γλώσσας, και της συνείδησης, δηλαδή στη δομή και την αναπαράσταση της γνώσης, και στις σχέσεις νόησης, συγκινήσεων, και διεργασιών αυτορρύθμισης. Ο Kλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ δραστηριοποιείται με στόχο την προαγωγή της έρευνας στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω συνεδρίων, ημερίδων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Παράλληλα, υποστηρίζει τη συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητών του πεδίου της γνωστικής ψυχολογίας, καθώς και συγγενών επιστημονικών πεδίων, στην Ελλάδα, αλλά και το διεθνή χώρο. Στους στόχους του Κλάδου συγκαταλέγεται και η ενημέρωση του κοινού, μέσω της δημοσιοποίησης σύγχρονων ευρημάτων και της προώθησης σχετικών εφαρμογών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων, της επικοινωνίας, της δικαιοσύνης, κ.ά.

ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 Συντονιστές:
Αρβανίτης Αλέξιος
Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Περιγραφή:
Η κοινωνική ψυχολογία ερευνά τους ψυχολογικούς παράγοντες και μηχανισμούς που ενέχονται στα κοινωνικά φαινόμενα. Γνωστά και καθιερωμένα πεδία έρευνάς της είναι, μεταξύ άλλων, τα στερεότυπα, οι στάσεις, οι αποδόσεις κοινωνικής αιτιότητας, η διαπροσωπική αλληλεπίδραση και οι κοινωνικές σχέσεις, η δημιουργία ομάδων και τα ενδο-ομαδικά φαινόμενα, η κοινωνική επιρροή, η κοινωνική ταυτότητα και οι διομαδικές σχέσεις. Ανάλογα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, τα μέλη του Κλάδου Κοινωνικής Ψυχολογίας συμμετέχουν επίσης σε συγγενείς Κλάδους, όπως εκείνοι της Πολιτικής Ψυχολογίας, της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας των Μέσων και της Τεχνολογίας, κ.α.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονίστριες:
Καλλιόπη Κουνενού
Φιλία Ίσαρη

Περιγραφή:
Ο Κλάδος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας, η έρευνα και οι εφαρμογές του οποίου αφορούν σε θέματα δια βίου ανάπτυξης και διαπροσωπικής λειτουργικότητας του ατόμου και, ειδικότερα, σε δυσκολίες που σχετίζονται με ποικίλα συναισθηματικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα υγείας. Βασικά αξιώματα του Κλάδου αποτελούν, επίσης, η σημασία της αλληλεπίδρασης ατόμου-περιβάλλοντος, η αναγνώριση της διαφορετικότητας, της πολυ-πολιτισμικότητας και των συστημάτων καταπίεσης, η έμφαση στην πρόληψη και σε ψυχο-εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και η σύνδεση της θεωρίας και της έρευνας με την κλινική πράξη. O Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελ.Ψ.Ε. στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του πεδίου της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα, καθώς και στην κατάρτιση των συμβουλευτικών ψυχολόγων μέσα από τη διοργάνωση ποικίλων επιστημονικών δράσεων, εργαστηρίων, εκδόσεων και συνεδρίων.

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Αγάθη Λακιώτη
Χρήστος Πεζηρκιανίδης

Περιγραφή:
Η θετική ψυχολογία είναι η επιστήμη των θετικών χαρακτηριστικών και στοιχείων της ανθρώπινης ζωής. Βασικές έννοιες με τις οποίες ασχολείται είναι, μεταξύ άλλων, τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα, η ψυχική ανθεκτικότητα, η βίωση θετικών συναισθημάτων, η ροή, το απολαμβάνειν, το νόημα της ζωής, η αυτοσυμπόνια, η αισιοδοξία και η ελπίδα. Ο χώρος της θετικής ψυχολογίας έχει αναπτυχθεί ταχύτατα στα 20 χρόνια της διάρκειας της ζωής της και έχει βρει εφαρμογές σε ένα πολύ μεγάλο εύρος πεδίων όπως είναι η εκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία, η κλινική ψυχολογία, η συμβουλευτική ψυχολογία, η οργανωτική ψυχολογία, η φιλοσοφία, οι οργανισμοί, ο αθλητισμός. Ο Κλάδος Θετικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ έχει σαν στόχο την προαγωγή της επιστήμης της θετικής ψυχολογίας στην Ελλάδα. Βασική επιδίωξη είναι η διάδοση των ερευνητικών ευρημάτων αλλά και των εφαρμογών της θετικής ψυχολογίας μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών δράσεων, ερευνητικής δραστηριότητας, εκδόσεων και συνεδρίων.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Ευθύμιος Λαμπρίδης
Βασίλης Παυλόπουλος

Περιγραφή:
Η διαπολιτισμική ψυχολογία ενδιαφέρεται για τη σχέση της συμπεριφοράς με τον πολιτισμό. Αντλεί τα θέματά της από τους παραδοσιακούς ψυχολογικούς Κλάδους, όπως η αντίληψη, η νόηση, η ανάπτυξη, η ψυχοπαθολογία, η επικοινωνία, οι διαπροσωπικές και οι διομαδικές σχέσεις, και τα μελετά σε συνάρτηση με μεταβλητές του πλαισίου, όπως οικολογικές, βιολογικές, οικονομικές και κοινωνικοπολιτισμικές. Οι διαπολιτισμικοί ψυχολόγοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους, αφενός, στις θεωρίες και τα πορίσματα της ψυχολογικής έρευνας με οικουμενική ισχύ και, αφετέρου, στο εύρος της διακύμανσης που παρατηρείται μεταξύ πολιτισμικών ομάδων (μέσω της κοινωνικοποίησης), αλλά και εντός των πολιτισμικών ομάδων (μέσω της επιπολιτισμοποίησης και της μετανάστευσης). Πέραν της διαπολιτισμικής σύγκρισης, αντικείμενο της διαπολιτισμικής ψυχολογίας είναι επίσης οι γηγενείς ψυχολογικές θεωρίες, οι οποίες έχουν διατυπωθεί με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας εθνοπολιτισμικής ομάδας. Η προσθήκη ενός ευρύτερου επιπέδου ανάλυσης, του πολιτισμού, στη μελέτη της ατομικής συμπεριφοράς υπαγορεύει την ανάγκη για επεξεργασία των κατάλληλων τεχνικών μέτρησης και ανάλυσης των δεδομένων. Έτσι η διαπολιτισμική μεθοδολογία εμπλουτίζει την ψυχολογική έρευνα και συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε συνάρτηση με το κοινωνικο­πολιτισμικό πλαίσιο.

ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού
Αντώνιος Χρήστου

Περιγραφή:
Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη σχέση ανάμεσα στη δομική και λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στόχος της νευροψυχολογίας είναι η κατανόηση των γνωστικών και άλλων λειτουργιών στον άνθρωπο και του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζουν την υγιή και την παθολογική συμπεριφορά. Εφαρμόζοντας μία πολύπλευρη προσέγγιση, η νευροψυχολογία συνδυάζει μεθόδους από πολλά επιστημονικά πεδία, όπως η κλινική ψυχολογία, η ψυχομετρία, η νευροανατομία, η νευροχειρουργική, η νευρολογία, η ψυχιατρική, κ.α. Σήμερα υπάρχουν πολλές επιμέρους εξειδικεύσεις, όπως η αναπτυξιακή, η γνωστική, η κλινική και η πειραματική νευροψυχολογία. Ο Κλάδος Νευροψυχολογίας, πέραν από το να υποστηρίζει την επιστημονική δραστηριότητα των μελών του, αλλά και το εφαρμοσμένο έργο τους, έχει ως στόχο και την ενημέρωση του κοινού για θέματα που άπτονται της νευροψυχολογίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Ασημίνα Ράλλη
Βασιλική Γιαννούλη

Περιγραφή:
Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας αποτελεί έναν από τους πολυπληθέστερους Κλάδους της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Σκοπός του είναι η προαγωγή της σχολικής ψυχολογίας, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, και η διασύνδεση της με την κοινότητα με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων και ομάδων στα συναφή πεδία. Στο πλαίσιο αυτό ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας έχει διοργανώσει συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και εξειδικευμένες καταρτίσεις για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και ειδικούς ψυχικής υγείας.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Ελισάβετ Χρυσοχόου
Γιώργος Βλειώρας

Περιγραφή:
Η αναπτυξιακή ψυχολογία έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, αντιληπτικών και βιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στον άνθρωπο κατά την προγεννητική περίοδο, βρεφική, προσχολική, σχολική, εφηβική ηλικία, μέχρι και την ενήλικη ζωή. Η μελέτη του γνωστικού αντικειμένου της αναπτυξιακής ψυχολογίας είναι σημαντική για την κατανόηση του τρόπου που οι άνθρωποι μαθαίνουν, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται. Ο Κλάδος της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ εστιάζει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και τη διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων μέσω συνεδρίων, ημερίδων και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητών του πεδίου της αναπτυξιακής ψυχολογίας, καθώς και συγγενών επιστημονικών πεδίων, στην Ελλάδα αλλά και το διεθνή χώρο. Ταυτόχρονα, δραστηριοποιείται στη γνωστοποίηση των σύγχρονων ερευνητικών πορισμάτων της αναπτυξιακής ψυχολογίας και στην προώθηση σχετικών εφαρμογών σε πλαίσια, όπως η εκπαίδευση, η οικογένεια, ιδρύματα, νοσοκομεία, κ.α.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος
Κατερίνα Γεωργαντά

Περιγραφή:
Η Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία (Ε/ΟΨ) είναι ο Κλάδος που αφορά στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και μεθόδων της ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο συνεισφέροντας στη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών και της ποιότητας της ζωής των εργαζόμενων. Στόχος του Κλάδου είναι η προαγωγή της έρευνας της Ε/ΟΨ, η εφαρμογή των εμπειρικών δεδομένων της έρευνας στους οργανισμούς, καθώς και η ανάπτυξη της συνεργασίας ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δραστηριότητες του Κλάδου αφορούν σε ζητήματα προσέλκυσης και επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού, παρακίνησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής αλλαγής και ανάπτυξης, σε ζητήματα επικοινωνίας και σταδιοδρομίας των εργαζομένων, ζητήματα ηγεσίας και οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς και ζητήματα εργασιακής ευημερίας και εξισορρόπησης προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Συντονιστές:
Αικατερίνη Γκαρή
Μάριος Πουρκός

Περιγραφή:
Η Ψυχολογία της Δημιουργικότητας και της Τέχνης, με χαρακτήρα διεπιστημονικό και διακλαδικό, εντός της επιστήμης της Ψυχολογίας, περιλαμβάνει τη μελέτη των ψυχολογικών και ψυχοπαιδαγωγικών διαστάσεων της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αισθητικής-καλλιτεχνικής εμπειρίας. Μέσω της θεωρίας, της έρευνας και των σχετικών εφαρμογών εστιάζει στη δημιουργικότητα και στην τέχνη ως μια σύνθετη αλληλεπίδραση ατομικών διεργασιών- σε αντιληπτικό, βιωματικό, γνωστικό, συγκινησιακό, μαθησιακό, παρωθητικό, και κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο- και του εκάστοτε παραγόμενου έργου, καθώς και στις μαθησιακές, ψυχοπαιδαγωγικές και επιτελεστικές διαστάσεις της καλλιτεχνικής – αισθητικής εμπειρίας. Στοχεύει επίσης στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση ψυχοπαιδαγωγικών και ψυχολογικών-συμβουλευτικών παρεμβάσεων ενίσχυσης, υποστήριξης και ανάπτυξης κάθε μορφής δημιουργικότητας, καινοτομίας και τέχνης – εντός και εκτός του σχολικού συστήματος- τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και σε άτομα με εξαιρετική δημιουργικότητα, χαρισματικότητα ή/και ταλέντο, επιδιώκοντας την προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία, καθώς και την ποιότητα ζωής και ευημερία. Απώτερος στόχος του Κλάδου είναι να φέρει σε επαφή και συνεργασία ακαδημαϊκούς ερευνητές και επαγγελματίες εντός και εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με θέματα έρευνας και εφαρμογών της Ψυχολογίας της Δημιουργικότητας και της Τέχνης.

ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συντονιστές:
Βασιλική Γιωτσίδη
Ηλίας Κουρκούτας

Περιγραφή:
Ο Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας σχετίζεται με τα συνδεόμενα πεδία της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της υγείας. Η κλινική ψυχολογία ασχολείται με την εφαρμογή των ψυχολογικών αρχών, μεθόδων και διαδικασιών για την κατανόηση, εκτίμηση, πρόβλεψη και βελτίωση της γνωστικής, συναισθηματικής, συμπεριφορικής και κοινωνικής δυσπροσαρμογής, έκπτωσης ή δυσφορίας. Η ψυχολογία της υγείας είναι το πεδίο που μελετά και παρεμβαίνει στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση και προαγωγή της σωματικής υγείας, στην εκδήλωση και έκβαση της ασθένειας και στη φροντίδα της υγείας. Ο Κλάδος έχει αναπτύξει σημαντικό επιστημονικό έργο, όπως συνέδρια, συναντήσεις, επιστημονικές εκδόσεις κ.ά.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Αντώνιος Σαπουντζής
Νίκος Μποζατζής

Περιγραφή:
Η πολιτική ψυχολογία αποτελεί έναν διεπιστημονικό ακαδημαϊκό Κλάδο που ασχολείται με την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ κοινωνιο-ψυχολογικών και πολιτικών διεργασιών. Ειδικότερα, η πολιτική ψυχολογία μελετά την ιδεολογία, την πολιτική σκέψη και συμπεριφορά ατόμων και ομάδων. Οι πολιτικοί ψυχολόγοι στοχεύουν στην κατανόηση της σχέσης των ατόμων, ως φορέων πολιτικής δράσης, με το πολιτικό-θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου (αλληλεπι)δρούν και ως εκ τούτου πώς οι κοινωνίες αναπαράγονται και πώς αλλάζουν. Ως διεπιστημονικό πεδίο, η πολιτική ψυχολογία αντλεί τις θεωρητικές της έννοιες και τις μεθοδολογικές της αρχές από διαφορετικούς Κλάδους της ψυχολογίας, κυρίως της κοινωνικής, αλλά συνομιλεί και με άλλους επιστημονικούς Κλάδους, όπως η πολιτική επιστήμη, η κοινωνιολογία, οι διεθνείς σχέσεις κ.α. Προσφιλή θέματα μελέτης της πολιτικής ψυχολογίας αποτελούν ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, ο φασισμός, οι κοινωνικές συγκρούσεις και η κοινωνική συνοχή, η μετανάστευση, οι ταυτότητες, η ηγεσία, η πολιτειότητα, τα δικαιώματα, η πολιτική συμμετοχή και η συλλογική δράση, η εκλογική συμπεριφορά, η πολιτική βία και η ριζοσπαστικοποίηση.

ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συντονιστές:
Αγγελική Γαζή
Μάνος Τάκας

Περιγραφή:
Ο Κλάδος Ψυχολογίας των Μέσων και της Τεχνολογίας χρησιμοποιεί τα θεωρητικά εργαλεία της ψυχολογίας για να μελετήσει τις ψυχολογικές και κοινωνικές παραμέτρους της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων οι οποίες διαμεσολαβούνται από την τεχνολογία, όσο και την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Ο Κλάδος μελετά τις ενδοατομικές, διαπροσωπικές, διομαδικές και κοινωνικές διαστάσεις που διέπουν τη χρήση και πρόσληψη της τεχνολογίας καθώς και κάθε μέσου επικοινωνίας ανεξάρτητα από τον κώδικα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων του. Στόχος του Κλάδου είναι να φέρει σε επαφή ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες που ασχολούνται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με την έρευνα και τις εφαρμογές όλων των μορφών τεχνολογίας της επικοινωνίας, παραδοσιακών και νέων.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία