ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΨΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

6ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2018

5ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2016

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία