Οι στόχοι μας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ανάπτυξη της έρευνας και της διδασκαλίας σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές παραμέτρους της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προαγωγή συνεργειών μεταξύ επιστημόνων, ερευνητητών και επαγγελματιών που ασχολούνται, στην Ελλάδα και διεθνώς, με την έρευνα και τις εφαρμογές όλων των μορφών τεχνολογίας της επικοινωνίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενίσχυση της σχετικής επιστημονικής έρευνας, δικτύωση και διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων μέσω δημοσιεύσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επικέντρωση στην κατανόηση του πολύπλοκου φαινουμένου της διαμεσολαβημένης τεχνολογικά επικοινωνίας καθώς και της επαφής του ανθρώπου με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα, σε ατομικό, ενδοομαδικό, διομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία