ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΡΟΥΣΣΟΣ

Πέτρος Ρούσσος

 • Ρούσσος, Π. (1996). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη δημοτική εκπαίδευση: Ιδέες, εμπειρίες, στάσεις και δυσκολίες των παιδιών. Ψυχολογία, 3 (1), 112-129.
 • Αναστασιάδης, Ν., Βαρελτζής, Γ., Γωγόπουλος, Γ., Πολίτης, Τ., & Ρούσσος, Π. (1998). Εργονομία χώρου, επίπλων και αλληλεπίδρασης. Στο Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Ρούσσος, Π., Πολίτης, Π., Τσαούσης, Ι., & Καραμάνης Μ. (2001). Η παιδαγωγική αξιολόγηση του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Στο Γ., Μπαγάκης, (επιμ.). Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Roussos, P. (2002). Computer attitude correlates: Do they tell us anything new? In K. Fernstrom (ed.). Proceedings of 3rd International Conference on Information Communication Technologies in Education. Samos, Greece: Research & Training Institute of East Aegean (Greece) and University College of the Fraser Valley (Canada).
 • Roussos, P. (2003). The project for the longitudinal assessment of new information technologies in education: The case of Greece. In K., Fernstrom (ed.). Proceedings of 4th International Conference on Information Communication Technologies in Education. Samos, Greece: Research & Training Institute of East Aegean (Greece) and University College of the Fraser Valley (Canada).
 • Παπαδάκης, Σ. & Ρούσσος, Π. (2007). Η αξιολόγηση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία μέσω των στάσεων και της αυτεπάρκειας. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για της ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». 4-6 Μαΐου, Σύρος.
 • Roussos, P. (2007). The Greek computer attitudes scale: Construction and assessment of psychometric properties. Computers in Human Behavior, 23 (1), 578-590.
 • Ρούσσος, Π. (2007) Γνωστική ψυχολογία και εκπαίδευση μέσω ΤΠΕ: Δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της βασικής έρευνας και της καθημερινής πρακτικής. Στο Ε., Αυγερινός, Γ., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης, & Α., Σοφός (επιμ.). Νέες Τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Briskolas, G. & Roussos, P. L. (2009) The Greek scale of attitudes towards unethical behaviors on the Internet. In Bottis, M. (Ed.). Eighth International Conference Computer Ethics: Philosophical Enquiry. Athens: Nomiki Bibliothiki.
 • Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Mangina-Phelan, E. & Roussos, P. (2010). Measuring technological and content knowledge of undergraduate primary teachers in mathematics. In Μ., Lytras, P., Ordonez De Pablos, D., Avison, J., Sipior, Q., Jin, W., Leal, L., Uden, M., Thomas, S., Cerval, & D., Horner (eds.). Technology enhanced learning. Quality of teaching and educational reform. Communications in Computer and Information Science. Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Mangina-Phelan, E. & Roussos, P. (2010). Researching technological and mathematical knowledge (TCK) of undergraduate primary teachers. International Journal of Technology Enhanced Learning, 2 (4), 372-382.
 • Καρτσιώτου, Θ. & Ρούσσος, Π. (2011). Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από της εκπαιδευτικούς για διδασκαλία. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4 (1-3), 117-130.
 • Πουλάκης, Ε. & Ρούσσος, Π. (2012). Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική. Στο Χ., Καραγιαννίδης, Π., Πολίτης, & Η., Καρασαββίδης (επιμ.). Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Kounenou, K., Roussos, P. & Yotsidi, V. (2014). Teacher training in technology based on their psychological characteristics: Methods of group formation and assessment. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 116, 3536-3541.
 • Kounenou, K., Roussos, P., Yotsidi, V., & Tountopoulou, M. (2015). Trainee teachers’ intention to incorporating ICT use into teaching practice in relation to their psychological characteristics: The case of group-based intervention. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 190, 120-128.
 • Papanikolaou, K., Makri, K. & Roussos, P. (2015). Orchestrating teacher training on TEL as a community design activity. In M. Garreta-Domingo, P. B. Sloep, S. Stoyanov, D. Hernández-Leo, & Y. Mor (Eds), Proceedings of the workshop “Design for Learning in Practice”, 10th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL), Toledo, Spain, Sept. 18. Heerlen, Nederland.
 • Tzelepi, M., Papanikolaou, K., Roussos, P., & Tsakiri, A. (2015). Promoting cognitive presence through asynchronous discussions on learning design tasks. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015 (pp. 541-547). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Tzelepi, M., Papanikolaou, K., & Roussos, P. (2015). Involving learners in content analysis to empower a community of inquiry. In LI, Y. et al. (eds.). State-of-the-Art and Future Directions of Smart Learning. Singapore: Springer.
 • Tzelepi, M., Papanikolaou, K., & Roussos, P. (2016). Students’ potential as active participants in peer content analysis through asynchronous discussions. In Spector, M. J., Lockee, B. B. & Childress, M. D. (eds.). Learning, Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy. Switzerland: Springer.
 • Papanikolaou, K. A., Makri, K., Magoulas, G. D., Chinou, D., Georgalas, A. & Roussos, P. (2016). Synthesizing technological and pedagogical knowledge in learning design: A case study in teacher training on technology enhanced learning. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 7 (1), 19-32.
 • Τζελέπη, Μ., Παπανικολάου, Κ. & Ρούσσος, Π. (2016). Αναπτύσσοντας προσαρμόσιμες οπτικοποιήσεις κοινοτήτων και εκπαιδευομένων. In T. Mikropoulos, N., Papachristos, A., Tsiara, & P., Chalki (eds.). Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”. Ioannina: HAICTE.
 • Papanikolaou, K. A., Makri, K. & Roussos, P. (2017). Learning Design as a vehicle for developing TPACK in blended teacher training on TEL. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14, 34.
 • Drigas, A., Kokkalia, G., Economou, A., & Roussos, P. (2017). Intervention and diagnostic tools in preschool education. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 12 (11), 185-97.
 • Nidos, A., Stavrakis, Kontostavlos, S., Roussos, P. & Mylonas, K. (2018). Aerospace neuropsychology: Exploring the construct of psychological and cognitive interaction in the 100 most fatal civil aviation accidents through multidimensional scaling. In C., Baldwin (ed.). Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering. Springer.
 • Βάσιος, Α. & Ρούσσος, Π. (Υπό δημοσίευση) Η ψυχομετρική αξιολόγηση μιας κλίμακας για την εκτίμηση της διαταραχής από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια. Ψυχολογία, 22 (3).
 • Σουλιώτη, Ε. Α., Χρηστίδη, Σ. Θ., Παπαστεφάνου, Υ. Δ., Ρούσσος, Π., & Σταυρόπουλος, Β. (Υπό δημοσίευση) Σχέση εξάρτησης από το διαδίκτυο και αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Ψυχιατρική.
 • Drigas, A., Kokkalia, G., Economou, A., & Roussos, P. (Accepted) Screening tools for kindergarten children. International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία