ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΑΚΚΑ

Δέσποινα Σακκά

  • Σακκά, ∆., Λώλου, Γ., & Μουφλούζη, Ε. (1999). «Οι ειδήσεις λένε την αλήθεια…». Οι απόψεις των παιδιών σχολικής ηλικίας για τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Κίνητρο, 2, 145-167.
  • Σακκά, ∆. (2000) (Επιμ.). ΜΜΕ και Εκπαίδευση. Στο ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης «∆ημήτρης Γληνός», Π.Τ.∆.Ε., Α.Π.Θ. (Επιμ. Τόμου) «Πρακτικά Ημερίδων Εκπαιδευτικής Έρευνας» (σσ.171-213). Θεσσαλονίκη: ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης «∆ημήτρης Γληνός», Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
  • Sakka, D. (2002). “It may happen to us…”: Greek children’s views on tv news. ICCVOS-The UNESCO International Clearinghouse on children and violence on the screen, 6, (1), 9-10.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία