ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΝΤΑΒΟΥ

Μπετίνα Ντάβου

 • Karakiza, Ts., Nika, V., Sidiropoulou, A., Davou, B. (in press). New challenges for media education: Towards an innovative programme of digital self-awareness and resilience. In Media and Information Literacy in the Post-Pandemic Era: Takeaways and Challenges on a “Global” Scale. iDEA Publication by EKOME.
 • Ντάβου, Μπ. (2022). Επίμετρο. Στο Σιδηροπούλου, Α. (Επιμ.). Σημείο Δι-επαφής: Συντροφικότητα και Σχέσεις Οικειότητας στην Ψηφιακή Εποχή, Παπαζήσης, σσ. 391-403.
 • Καφούρου, Ει. & Ντάβου, Μπ. (2022). Η χρήση του Facebook από νεαρά ζευγάρια: Έλεγχος, ζήλια και συγκρούσεις. Στο Σιδηροπούλου, Α. (Επιμ.). Σημείο Δι-επαφής: Συντροφικότητα και Σχέσεις Οικειότητας στην Ψηφιακή Εποχή. Παπαζήσης, σσ. 147-186.
 • Ντάβου, Μπ. (2021). Η πανδημική κρίση ως διάρρηξη του νοήματος, η ανάγκη για συνεκτικές αφηγήσεις και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Στο Πλειός, Γ., Σκαμνάκης, Α., Θεοχαρίδης, Σ. Η Επικοινωνιακή Κατασκευή μιας Πανδημίας: Ο SarsCov-2, τα Μέσα και η Κοινωνία. Εκδόσεις Παπαζήση, 417-435.
 • Ντάβου, Μπ., Μάστορα, Λ., Σιδηροπούλου, Α., Τσούτση, Ι. (2020). Ψυχολογικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επιδράσεις στη συμπεριφορά και ο ρόλος των μέσων. Στο συλλογικό τόμο Μέσα Επικοινωνίας & Καθημερινή Ζωή στην Ελλάδα της Κρίσης, Έκδοση Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Σιδηροπούλου, Α. & Ντάβου, Μπ. (2020). Αναζητώντας τον εαυτό και τον άλλο στον ψηφιακό κόσμο. Ουτοπία, 33, 27-48.
 • Davou, B. (2018). Commentary: A challenge for media psychology and technology. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Association, 23(2), 86–91. https://doi.org/10.12681/psy_hps.22838
 • Sidiropoulou, A. & Davou, B. (2018). “It rings, therefore I exist”. Issues of emotional development in the digital world. The Journal of Educational Psychotherapy, 24, 65-75.
 • Davou, B. & Sidiropoulou, A. (2017). Family Life around Screens: Some thoughts on the impact of ICTs on psychological development and the development of relationships. International Journal of Contemporary Family Therapy, 39(4):261-270. Online Publication Date: December 2017, DOI: 10.1007/s10591-017-9435-9.
 • Σιδηροπούλου, Α. & Ντάβου, Μπ. (2013). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Ζητήματα Επικοινωνίας, 2013, 16-17, σς. 46-65.
 • Ντάβου, Μπ. (2012). Η οθόνη ως μέσο νοηματοδότησης του εαυτού: διαμεσολαβημένη εμπειρία και ψυχική ανάπτυξη. Στο Ευ. Κούρτη (Επιμ.) Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ηρόδοτος / ΟΜΕΡ, σς.154-165.
 • Σπετσιώτου, Κ. & Ντάβου, Μπ. (2012). Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως διαμεσολαβητές της σχέσης γονέα-παιδιού. Στο Ευ. Κούρτη (Επιμ.) Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ηρόδοτος / ΟΜΕΡ, 2012, σς. 208-224.
 • Ντάβου, Μπ. (2011). Εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας: Της μια κριτική αξιοποίηση των πληροφοριών», στο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευση, Λευκωσία, Έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σς. 8-13.
 • Ντάβου, Μπ., Αρμενάκης, Α. και συν. (2010). Γνωστικές Επιδράσεις της Συναισθηματικής Ατζέντας των Τηλεοπτικών Ειδήσεων. Ζητήματα Επικοινωνίας, 2010, 10, 117-125.
 • Νίκα, Β., Χρηστάκης, Ν. & Ντάβου, Μπ. (2007). Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας: Από το Σχολείο στην Οικογένεια. Στο Παιδί και Οικογένεια στον 21ο Αιώνα (Πρακτικά του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας.
 • Ντάβου, Μπ. (2008). Συζητώντας για το Παιδί και την Τηλεόραση… Στο Παιδιά και ΜΜΕ: Οι Ανήλικοι στον Κόσμο της Επικοινωνίας, Έκδοση Γ. Γ. Επικοινωνίας & Γ. Γ. Ενημέρωσης, Αθήνα,  σς. 23-29.
 • Ντάβου, Μπ. (2008). Η Κυβερνοψυχολογία ως Κριτικός Λόγος: Εισαγωγή της A. J. Gordo-Lopez & I. Parker (Επιμ.) Κυβερνοψυχολογία (μεταφ. Β. Γαλάνη), Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση,  σελ. 21-28.
 • Ντάβου, Μπ. (2008). Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Προγράμματος Επιμόρφωσης Δασκάλων στον Αλφαβητισμό στα Μέσα Επικοινωνίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 152, 82-95.
 • Ντάβου, Μπ. Η Συναισθηματική Ατζέντα των Μέσων Επικοινωνίας. Διάπλους, Δεκ. 2007 – Ιαν. 2008, 23, 41-45.
 • Ντάβου, Μπ. (2007). Από τον Καθρέφτη στην Οθόνη: Σκέψεις για την Ψυχική Ανάπτυξη του Παιδιού στο Διαμεσολαβημένο Κόσμο. Στο Σ. Χριστογιώργος (Επιμ.) Θέματα Ψυχοδυναμικής και Ψυχοκοινωνικής Παιδοψυχιατρικής, Αθήνα, Καστανιώτης, 159-178.
 • Ντάβου, Μπ. (2007). Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας: Πρόλογος Αφιερώματος. Ζητήματα Επικοινωνίας, 6, 5-12.
 • Davou, B. & Nika, V. (2007). Diseno de un Programa de Educacion en Medios en la Escuela Primaria Griega. Communicar : Revista Cientifica de Comunicacion y Educacion, 28, 75-82.
 • Ντάβου, Μπ. (2006). Ο Δικαίωμα του Παιδιού στη Γνώση και η Επίδραση των ΜΜΕ. Στο Μ. Λουμάκου & Λ. Μπεζέ (Επιμ.) Το Παιδί και τα Δικαιώματά του, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 47-58.
 • Ντάβου, Μπ. (2003). Η Έκρηξη της Πληροφορίας και η Ρύπανση του Νου: Επιδράσεις της Σύγχρονης Διακίνησης της Πληροφορίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 128, 33-51.
 • Ντάβου, Μπ. & Καράκιζα, Τα. (2003). Το Νέο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης και η Αναδιάταξη της Παιδαγωγικής Σχέσης. Στο Ρ. Παναγιωτοπούλου (Επιμ.) Η Ψηφιακή Πρόκληση: ΜΜΕ & Δημοκρατία, Αθήνα, Τηπωθήτω- Δαρδανός, σς. 553-560.
 • Ντάβου, Μπ. (2001). Ο Αλφαβητισμός στα ΜΜΕ και η Σχέση Δασκάλου-Μαθητή. Στο Π. Χαραμής (επιμ.) Η Αξιοποίηση των ΜΜΕ στο Σχολείο: Δυνατότητες, Όρια Προοπτικές, Αθήνα, Έκδοσεις της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος, Αθήνα,  σς. 35-45.
 • Ντάβου, Μπ. & Καράκιζα, Τα. (2000). Ο Πληροφορικός Αναλφαβητισμός και η Αναδιάταξη της Σχέσης Καθηγητή-Μαθητή. Στο Δ. Μεϊμαρίδου-Βουλγαρίδου (Επιμ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Θεσσαλονίκης, 1-8.
 • Ντάβου, Μπ. & Αρμενάκης, Α. (2000). Επίκτητη Αίσθηση Αδυναμίας, Πολιτική Συμπεριφορά και ΜΜΕ: Ευρήματα από μια έρευνα σε φοιτητές της Αθήνας. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 16, 72-107.
 • Ντάβου, Μπ. (1999). Δροσίζοντας τα Θερμά Μέσα: Μια Επαναξιολόγηση της Θέσης και της Χρήσης των Μέσων στη Ζωή της Σύγχρονης Οικογένειας. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 27, 123-152.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία