ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΨΕ)
(Άρθρο 6ο του καταστατικού)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός υποψηφίου ως τακτικού μέλους είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην ψυχολογία. Εξαίρεση ως προς την προϋπόθεση αυτή μπορεί να γίνει σε περίπτωση κατά την οποία η συμβολή κάποιου στην έρευνα, τις εφαρμογές ή τη διάδοση της ψυχολογικής γνώσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην περίπτωση αυτή όμως, η υποψηφιότητα πρέπει να υποβληθεί από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και να γίνει δεκτή από τα δύο τρίτα των μελών της Γενικής Συνέλευσης που είναι παρόντα. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν διακίωμα ψήφου στις γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και δικαίωμα εκλογής στα Διοικητικά της όργανα, εφόσον βέβαια είναι ταμειακώς εντάξει. Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από (1) σύντομο βιογραφικό και (2) φωτοτυπία του ανώτατου τίτλου σπουδών και αναγνώριση του ΔΙΚΑΤΣΑ, εφόσον πρόκειται για τίτλο του εξωτερικού.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ

Η ιδιότητα του εκτάκτου μέλους αποδίδεται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αποδοχή της πρότασης αυτής από τα πέντε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Εταιρείας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ή δικαίωμα εκλογής στα Διοικητικά όργανα της Εταιρείας. Ευνόητο είναι ότι τα έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά εφόσον έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους αποδίδεται σε Έλληνες ή ξένους επιστήμονες των οποίων η συμβολή στην πρόοδο της ψυχολογίας έχει αναγνωριστεί σαν ιδιαίτερα σημαντική. Η ιδιότητα αυτή αποδίδεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Για την έγκριση της πρότασης απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Η ετήσια συνδρομή στην Εταιρεία είναι 50 € για τα τακτικά και 30 € για τα έκτακτα μέλη. Για τα νέα μέλη που εγγράφονται για πρώτη φορά, το ποσό καταβάλλεται αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία της Εταιρείας και κυρίως η έκδοση του Περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ στηρίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να φροντίζετε κάθε χρόνο την εξόφληση των οφειλών σας, προκειμένου να εξακολουθήσετε να έχετε τα προνόμια του μέλους (μειωμένες τιμές εγγραφής σε συνέδρια και ημερίδες, κλπ).


Η εξόφληση της συνδρομής γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛ.Ψ.Ε. (βλ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία