ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Λ.Ψ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΨΕ)”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Μέσα

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ)”.

Άρθρο 2ο

Έδρα του συλλόγου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 3ο

Σκοποί της εταιρείας είναι η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της ψυχολογίας στην Ελλάδα. Η διατήρηση και ανάπτυξη της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ των ψυχολόγων που διδάσκουν και καλλιεργούν ερευνητικά την Ψυχολογία στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας και η υποστήριξη της επιστημονικής τους προόδου. Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στο ευρύ κοινό και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του λαού γενικότερα. Η δημιουργία και η σύσφιξη των μεταξύ των Ψυχολόγων κοινωνικών σχέσεων. Η Εταιρεία επιδιώκει να είναι κοινωνικά παρούσα και να προάγει την επιστήμη της Ψυχολογίας, ιδιαίτερα μέσω της εκπροσώπησής της σε εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 4ο

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα γίνεται με την οργάνωση συνεδρίων, έκδοση βιβλίων και περιοδικών, διευκόλυνση της επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των μελών της Εταιρείας, τη διευκόλυνση των μελών να καταστήσουν και διεθνώς γνωστό το επιστημονικό τους έργο, και τέλος με τη συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες και Ιδρύματα μέσα και έξω από τη χώρα.

Άρθρο 5ο

1. Η ΕΛ.Ψ.Ε. διοργανώνει ανά διετία Πανελλήνιο Συνέδριο. Η Εταιρεία αναθέτει σε μέλος της τη διοργάνωση του Συνεδρίου της σύμφωνα με τους όρους ανάθεσης και διοργάνωσης που καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό.
2. Η ΕΛ.Ψ.Ε. εκδίδει το περιοδικό «Ψυχολογία»/«Psychology», του οποίου η Συντακτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ανά τετραετία.  Εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τα της διεύθυνσης και λειτουργίας του περιοδικού καθώς και άλλα σχετικά με αυτό θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Περί Μελών

Άρθρο 6ο

Τα μέλη της εταιρείας ανήκουν σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

α) Τακτικά μέλη. Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός υποψήφιου ως τακτικού μέλους είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην ψυχολογία. Εξαίρεση ως προς την προϋπόθεση αυτή μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η συμβολή κάποιου στην έρευνα, τις εφαρμογές ή την διάδοση της ψυχολογικής γνώσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην περίπτωση αυτή όμως η υποψηφιότητα πρέπει να υποβληθεί από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας να υποστηρίζεται από εισήγηση του οικείου ή συγγενέστερου Κλάδου και να γίνει δεκτή από τα δύο τρίτα των μελών της Γενικής Συνέλευσης που είναι παρόντα. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και δικαίωμα εκλογής στα Διοικητικά της όργανα, εφόσον βέβαια είναι ταμειακώς εντάξει. Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Έκτακτα μέλη. Η ιδιότητα του έκτακτου μέλους αποδίδεται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αποδοχή της πρότασης αυτής από τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έκτακτα μέλη συμμετέχουν πλήρως στις επιστημονικές δραστηριότητες των Κλάδων και οι συντονιστές των Κλάδων  μεριμνούν για την αξιοποίησή τους σε επιτροπές συναφείς με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα. Επίσης, έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της εταιρείας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα εκλογής στα Διοικητικά όργανα. Ευνόητο είναι ότι τα έκτακτα μέλη μπορούν μετά από αίτησή τους να γίνουν τακτικά, εφόσον καλύψουν τις προς τούτο  απαιτούμενες προϋποθέσεις.
γ) Επίτιμα μέλη. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους αποδίδεται σε Έλληνες ή ξένους επιστήμονες των οποίων η συμβολή στην πρόοδο της ψυχολογίας έχει αναγνωριστεί σαν ιδιαίτερα σημαντική. Η ιδιότητα αυτή αποδίδεται από τη γενική συνέλευση των μελών της Εταιρείας μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Για την έγκριση της πρότασης απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

Κάθε μέλος της Εταιρείας που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένο για διάστημα δύο χρόνων ή περισσότερο διαγράφεται από την Εταιρεία μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν κάποιο μέλος της Εταιρείας ή του Διοικητικού Συμβουλίου παραβεί τη Νομοθεσία περί σωματείων ή αντιτίθεται προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα, διαγράφεται από το Σύλλογο εάν αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% συν ένα των μελών της εταιρείας και πλειοψηφία των ¾.
Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του οποτεδήποτε με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου για τις τυχόν γεννημένες ήδη αξιώσεις καταυτού, εξαιτίας καθυστερημένων τακτικών ή εκτάκτων  συνδρομών ή για οιονδήποτε άλλο λόγο.
Κάθε μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται από το σύλλογο, δεν δικαιούται να ζητήσει την ανάληψη των συνδρομών που έχει καταβάλει ή οτιδήποτε άλλο από την περιουσία της Εταιρείας.

Άρθρο 8ο

Αποτελεί ιδιαίτερο μέλημα της ΕΛΨΕ η τήρηση εκ μέρους των μελών της των αρχών ηθικής και δεοντολογίας κατά την άσκηση του επιστημονικού τους έργου. Η τυχόν παραβίαση αυτών των αρχών από μέλη της Εταιρείας αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η  διαδικασία επιβολής κυρώσεων θα τεθεί σε ισχύ όταν ψηφιστεί ο σχετικός Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και συσταθεί η αρμόδια επιτροπή για την εφαρμογή του.

Άρθρο 9ο

Όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη, δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Διοικητικά όργανα της εταιρείας, εφόσον είναι τακτικά και δεν τελούν υπό νόμιμη ή δικαστική  απαγόρευση ή αντίληψη. Επίσης δικαιούνται να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της εταιρείας. Το μέλος που επιθυμεί να παραιτηθεί από αυτή την ιδιότητα πρέπει να γνωστοποιήσει γραπτώς την απόφασή του αυτή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη του Νέου έτους της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Συστήνονται και λειτουργούν Κλάδοι, οι oποίοι αντιστοιχούν σε διεθνώς   αναγνωρισμένες περιοχές της Ψυχολογίας. Λειτουργούν  οι  Κλάδοι «Γνωστικής Ψυχολογίας», «Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας», «Εξελικτικής Ψυχολογίας», «Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας», «Κοινωνικής Ψυχολογίας», «Νευροψυχολογίας», «Οργανωτικής Ψυχολογίας», «Πολιτικής Ψυχολογίας»,  «Ψυχολογίας της Προσωπικότητας», «Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» και «Σχολικής Ψυχολογίας».

Άρθρο 11ο

Ι. Στόχος, σύσταση, σκοποί των Κλάδων
1.    Οι Κλάδοι της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας λειτουργούν με βάση το ευρύτερο πλαίσιο των αποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, με στόχο την εσωτερική επικοινωνία των επιστημόνων του ιδίου γνωστικού αντικείμενου της Ψυχολογίας, τη διακλαδική επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων όλων των γνωστικών αντικείμενων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και την ενιαία έκφραση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας ως επιστημονικού συλλογικού οργάνου των μελών τα οποία δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή επιστημονικών ενδιαφερόντων.
2.    Νέος Κλάδος, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1 και το Άρθρο 10 του Καταστατικού, μπορεί να συσταθεί εφόσον τουλάχιστον δέκα (10) ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη της Εταιρείας εισηγούνται σχετικά στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. της Εταιρείας και η Γ.Σ. αποφασίζει τη σύσταση του νέου Κλάδου με απλή πλειοψηφία των ταμειακώς ενήμερων παρόντων τακτικών μελών.
3.   Οι σκοποί των Κλάδων είναι επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί και υπηρετούνται με την οργάνωση δραστηριοτήτων, υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ψ.Ε., όπως ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή εκδόσεις στο γνωστικό αντικείμενο του κάθε Κλάδου.
ΙΙ. Λειτουργία των Κλάδων
1.    Οι Κλάδοι συντονίζονται από δύο Συντονιστές, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη του Κλάδου με διετή θητεία στην ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας – με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο –  από τα μέλη του οικείου Κλάδου. Κατά τα άλλα, και για την ψηφοφορία αυτή ισχύουν οι γενικές αρχές που διέπουν την εκλογή Δ.Σ.
2.    Σε περίπτωση παραίτησης ή αδυναμίας άσκησης καθηκόντων του ενός ή και των δύο Συντονιστών ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο.  Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας εντός μηνός συγκαλεί Συνέλευση του Κλάδου με θέμα την εκλογή του ενός ή και των δύο Συντονιστών για το υπόλοιπο της θητείας. Σε περίπτωση έλλειψης απλής απαρτίας (δηλαδή του 50% + 1 των ταμειακώς ενήμερων εγγεγραμμένων μελών του κλάδου), η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά την παρέλευση μηνός, με τα παρόντα μέλη.
3.    Κατά το τέλος της θητείας τους οι Συντονιστές των Κλάδων υποβάλλουν έκθεση πεπραγμένων προς τα μέλη τους, την οποία κοινοποιούν προς το Δ.Σ. της Εταιρείας πριν την πραγματοποίηση της εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης του απερχόμενου Δ.Σ.
4.    Μια φορά το χρόνο κατ’ ελάχιστον, συγκαλείται η Συνέλευση του Κλάδου στην οποία συζητούνται και αποφασίζονται επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα.
5.    Για διοικητικά και οικονομικά θέματα των Κλάδων απαιτείται η έγκριση του Δ. Σ. της Εταιρείας.  Για τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Κλάδων ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
6.    Το Δ.Σ. διαβουλεύεται με τους Συντονιστές των Κλάδων για θέματα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο του Κλάδου τον οποίο συντονίζουν.  Προς τούτο, το Δ.Σ. μπορεί, κατά περίπτωση, να καλεί τους Συντονιστές για διαβουλεύσεις σε συνεδριάσεις του.
7.    Το Δ.Σ. μεριμνά για την ενημέρωση των συντονιστών των Κλάδων για τρέχοντα οικονομικά και διοικητικά θέματα.
ΙΙΙ. Μέλη των Κλάδων
1.    Μέλος της Εταιρίας μπορεί να εγγραφεί σε Κλάδο εφόσον υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Δ.Σ.  διαβιβάζει την αίτηση στον οικείο Κλάδο, οι Συντονιστές του οποίου, μετά από απόφαση του Κλάδου, εισηγούνται σχετικά στο Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο επικυρώνει την απόφαση του Κλάδου.
2.    Κάθε μέλος της ΕΛΨΕ έχει το δικαίωμα να ανήκει σε τρεις Κλάδους το μέγιστο.
ΙV. Οικονομικά των Κλάδων
1.    Τα μέλη καταβάλλουν συνδρομή μέλους Kλάδων. Η συνδρομή είναι ετήσια, είναι η ίδια για όλους τους Κλάδους, καθορίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ. της Εταιρείας. Η συνδρομή Κλάδου καταβάλλεται στον Ταμία της ΕΛΨΕ. Ο ίδιος δημιουργεί και τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε Κλάδο, στον οποίο αναγράφονται τα πάσης φύσεως έσοδα του Κλάδου (συνδρομές μελών, καθαρά έσοδα από εκδηλώσεις, χορηγίες, κλπ), όπως και τα πάσης φύσεως έξοδα.
2.    Οι Κλάδοι δύνανται να διαθέτουν τα χρήματα του λογαριασμού τους, με έγγραφο αίτημα προς το Δ.Σ. και προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Τα έσοδα και τα έξοδα των Κλάδων, μετά από εισήγηση του Ταμία της ΕΛ.Ψ.Ε., εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Για τις εκδηλώσεις των Κλάδων προτείνεται από τον Κλάδο ο οικονομικός προϋπολογισμός καθώς και το ποσό δικαιώματος εγγραφής για την εκδήλωση και εγκρίνονται από το Δ.Σ. της εταιρίας. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ., αυτή θα πρέπει να ειναι τεκμηριωμένη. Στο τέλος κάθε εκδήλωσης Κλάδου υποβάλλεται στο Δ.Σ. απολογισμός εσόδων – εξόδων, το τυχόν δε υπόλοιπο κατατίθεται στο Ταμείο της Εταιρείας, για λογαριασμό του Κλάδου.
3.     Από τα καθαρά έσοδα των εκδηλώσεων των Κλάδων, όπως και από τα άλλα έσοδά τους (εξαιρούνται οι συνδρομές των μελών για τους Κλάδους), παρακρατείται ποσοστό 15% υπέρ της Εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει στον ειδικό λογαριασμό του Κλάδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Πόροι της Εταιρείας

Άρθρο 12ο

Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική. Οι οικονομικοί της πόροι προκύπτουν από τις εξής πηγές.
α) Τέλη εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών.
β) Συγγραφικά  δικαιώματα από την έκδοση βιβλίων και περιοδικών.
γ) Οργάνωση Συνεδρίων.
δ) Δωρεές.
ε) Τόκους από τις καταθέσεις των κεφαλαίων της Εταιρείας.

Άρθρο 13ο

Τα τέλη εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών της Εταιρείας καθορίζονται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Η διαχείριση των πόρων της Εταιρείας ανήκει στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει τον Οικονομικό Ισολογισμό κάθε έτους στη Γενική Συνέλευση των μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Δομή και Λειτουργία της Εταιρείας

Άρθρο 15ο

Η Εταιρεία έχει τα εξής όργανα.
α) Γενική Συνέλευση. β) Διοικητικό Συμβούλιο. γ) Εκτελεστική Επιτροπή δ) Ομάδες Εργασίας και ε) Έκτακτες Επιτροπές.

Η Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16ο

Ι. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Μη μέλη μπορούν να παρίστανται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 18ο

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται μια φορά το χρόνο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί αν τούτο ζητηθεί εγγράφως από το 25% των τακτικών μελών της Εταιρείας, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.

Άρθρο 19ο

Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει πάντοτε να συμπεριλαμβάνει τα εξής θέματα.
α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
β) Τον οικονομικό ισολογισμό (ή απολογισμό) της Εταιρείας.
γ) Τον προγραμματισμό για το επόμενο έτος.
δ) Την οργάνωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.
Η Ημερήσια Διάταξη της εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να συμπεριλαμβάνει ακόμη:
α) Την προκήρυξη για εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Την προκήρυξη για εκλογή των συντονιστών των Κλάδων.
γ) Την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
δ) Την ανάθεση του επόμενου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ και
ε) Την εκλογή της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, όταν αυτό προβλέπεται.

Άρθρο 20ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, εκτός όπου ορίζει άλλως το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 21ο

Τα μέλη της εταιρείας συγκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση ειδοποιείται οκτώ (8) μέρες πριν τη συνεδρίασή της από τον Πρόεδρο, με ανακοίνωση, πρόσκληση ή δια του τύπου. Η Γενική Συνέλευση των μελών θεωρείται νόμιμα συγκροτημένη, όταν παρίστανται τα μισά συν ένα από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη κατάρτισης απαρτίας κατά τη πρώτη Συνέλευση επαναλαμβάνεται αυτή σε οκτώ (8) μέρες από τη ματαίωσή της και θεωρείται νόμιμα συγκροτημένη οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Άρθρο 22ο

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με σχετική πλειοψηφία Πρόεδρό της, ο οποίος προεδρεύει των εργασιών.
Όταν επίκεινται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που μεριμνά για την άψογη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 23ο

Οι ψηφοφορίες γίνονται σε γενικά μεν ζητήματα με ανάταση του χεριού, σε προσωπικά δε μυστικές, με ψηφοδέλτια.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 24ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στον έλεγχο της γενικής συνέλευσης των μελών, εκτελεί τις αποφάσεις της, διεκπεραιώνει τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά τις περιόδους που μεσολαβούν μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε επαφές και διαπραγματεύσεις με άλλες εταιρείες, οργανισμούς και Ιδρύματα.

Άρθρο 25ο

Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.

Άρθρο 26ο

Τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέματα απολογισμό και έγκριση πεπραγμένων και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα τακτικά μέλη σε μια τακτική ή σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία για δύο χρόνια. Η συγκρότηση του σε σώμα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή. Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται με σχετική πλειοψηφία. Εκτός από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά, που αναπληρώνουν τα μέλη που εξέρχονται από τη διοίκηση για οποιονδήποτε λόγο και πριν από τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 27ο

Μόνο τα μέλη που ήταν τακτικά μέλη για ένα έτος (μέχρι την τελευταία Γενική Συνέλευση) έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 28ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη.
α) Το Πρόεδρο, β) το Γραμματέα γ) τον ταμία δ) τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συνεδρίου της Εταιρείας και ε) πέντε απλά μέλη.
Λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν ευρύτερης εκπροσώπησης των διαφόρων Περιφερειών και Πανεπιστημίων της χώρας, ιδιαίτερα των περιφερειακών, στους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 29ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρός του το εκπροσωπεί Δικαστικά και ενώπιον πάσης άλλης αρχής, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου. Επίσης μπορεί να αναλάβει άλλα καθήκοντα σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Γραμματέας προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, τηρεί Μητρώο μελών, βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, διεξάγει την αλληλογραφία. Είναι υπεύθυνος να θέτει υπόψη της εταιρείας ή του Διοικητικού συμβουλίου ζητήματα που κατά την κρίση του έχουν σπουδαιότητα για την εταιρεία. Επιμελείται και κοινοποιεί τις επίσημες προσκλήσεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεων. Ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο του Ταμείου που το ενημερώνει τακτικά, φυλάσσει τις αποδείξεις πληρωμής, διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία και είναι υπεύθυνος για όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις της Εταιρείας. Ο Ταμίας υπόκειται σε όλους τους νόμιμους ελέγχους που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 30ο

Σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή παραίτησης του Προέδρου, του Γραμματέα ή του Ταμία, η θέση συμπληρώνεται με εκλογή μεταξύ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 31ο

Κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση που κατέχει αν, μετά από πρόταση μομφής που υπογράφεται από το 25% των τακτικών μελών, αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων τακτικών μελών. Η πρόταση μομφής μπορεί να υποβληθεί για περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμπεριφορά του μέλους έχει προκαλέσει ηθική ή υλική βλάβη στην Εταιρεία ή όταν είναι σαφές ότι το μέλος αυτό δεν συμμερίζεται ή αντιμάχεται τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 32ο

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλέγονται και Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού, εκ Κύπρου, Κωνσταντινουπόλεως, Ίμβρου, Τενέδου.

Άρθρο 33ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 34ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει ειδικές επιτροπές με σκοπό την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων ή συναντήσεων, καθώς και ομάδες εργασίας με ειδικό σκοπό. Επίσης προκειμένου να προάγει τις σχέσεις της εταιρείας με άλλες επιστημονικές εταιρείες, μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε από τα μέλη της εταιρείας σαν επίσημο εκπρόσωπό της. Η Γενική Συνέλευση των μελών μπορεί να ορίζει επίσης ειδικές επιτροπές ή εκπροσώπους με σκοπό την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων ή συναντήσεων.

Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 35ο

Η Εκτελεστική Επιτροπή της εταιρείας αποτελείται από τον Πρόεδρο το Γραμματέα και ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εκλέγεται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία. Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 36ο

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται δε για δύο χρόνια, κατά τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η εξελεγκτική Επιτροπή έχει σαν έργο τον οικονομικό έλεγχο των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ελέγχει όλα τα διαχειριστικά βιβλία του Ταμείου του Συλλόγου, συντάσσει τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, που μαζί με σχετική έκθεση υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση των μελών κατά τη διενέργεια της λογοδοσίας και της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 37ο

Η τροποποίηση του Καταστατικού είναι δυνατή μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 25% των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σε ειδική προς τούτο συγκληθείσα Γενική Συνέλευση. Η πρόταση πρέπει να κοινοποιηθεί από το ή δια του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη 30 ημέρες πριν από την ειδική Συνέλευση των μελών. Στη παραπάνω Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα ταμειακά εντάξει μέλη και η απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση είναι άκυρη αν ψηφιστεί από λιγότερα από 20 από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Διάλυση της Εταιρείας

Άρθρο 38ο

Η Εταιρεία μπορεί να διαλυθεί κατά πάντα χρόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η πρόταση για τη διάλυση της Εταιρείας και η έγκρισή της υπόκειται στη διαδικασία που περιγράφεται από το άρθρο 33 του Καταστατικού.

Άρθρο 39ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει τις λέξεις “Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία” (ΕΛΨΕ).
Εάν ο Σύλλογος διαλυθεί η περιουσία του θα περιέλθει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 17/5/2009

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία