Η αξιολόγηση της Σχολικής Ετοιμότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ένα νέο εργαλείο για την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς, προσαρμοσμένο και σταθμισμένο σε Ελληνικό πληθυσμό, το οποίο αξιολογεί μαθησιακές και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες

Η σχολική ετοιμότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για τη μετέπειτα σχολική τους προσαρμογή. Ο προφορικός λόγος, οι δεξιότητες γραμματισμού, οι μαθηματικές και κινητικές  δεξιότητες, οι δεξιότητες αυτορρύθμισης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποτελούν σημαντικούς προβλεπτικούς δείκτες επιτυχούς φοίτησης των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την κατασκευή και τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά μιας νέας κλίμακας αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

Παρόλο που η βιβλιογραφία έχει υπογραμμίσει τη σημασία της σχολικής ετοιμότητας, υπάρχουν ελάχιστα εργαλεία για την αξιολόγησή της στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και σταθμίστηκε η Κλίμακα Αξιολόγησης Σχολικής Ετοιμότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας (Κ.Α.Σ.Ε.Π.Π.Η.) η οποία αποτελείται από δύο βασικές ενότητες, τις μαθησιακές δεξιότητες και τις κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες. Οι μαθησιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν τον προφορικό λόγο, τις δεξιότητες γραμματισμού, τις μαθηματικές και τις κινητικές δεξιότητες, ενώ οι κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις δεξιότητες αυτορρύθμισης αυτονομίας & κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Σχολικής Ετοιμότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας  διαθέτει ικανοποιητικό βαθμό εσωτερικής συνοχής και αξιοπιστίας, χαρακτηρίζεται από υψηλή συγχρονική και προβλεπτική εγκυρότητα και μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της σχολική ετοιμότητας των παιδιών.

Πλήρη στοιχεία δημοσίευσης:

Τσαούση Δ., Ράλλη Α. M., Ρούσσος, Π., & Αντωνίου, Φ. (2023). Κλίμακα αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών: κατασκευή και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 28(1), 292–315. https://doi.org/10.12681/psy_hps.25554

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία