ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2023 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, απονέμει υποτροφία για πρωτότυπη δημοσιευμένη επιστημονική εργασία σε νέες και νέους διδάκτορες ή μεταδιδακτορικές/ούς ερευνήτριες/τές μέλη της ΕΛΨΕ. Η υποτροφία αυτή απονέμεται κάθε δύο χρόνια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
Βασική προϋπόθεση για τη διαδικασία επιλογής είναι η/ο υποψήφια/ος να πληροί τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας:
1. να είναι μέλος της ΕΛΨΕ.
2. να έχει αποκτήσει τον διδακτορικό τίτλο σπουδών τους από το 2012 και εξής.
3. να υποβάλει μία μόνο εργασία για την διεκδίκηση της υποτροφίας, η οποία να έχει δημοσιευθεί (ή να έχει οριστική βεβαίωση αποδοχής) σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, ξενόγλωσσο ή ελληνικό, τα δύο τελευταία έτη (2022 και 2023) και να εμπίπτει στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.
4. να φέρεται ως μοναδικό ή πρώτο όνομα στη δημοσιευμένη εργασία.

Στόχος
Η υποτροφία αυτή αναμένεται να αναδείξει το πρωτότυπο έργο που παράγεται στο πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας από νέους ερευνητές και νέες ερευνήτριες και να ενθαρρύνει την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Κριτήρια επιλογής
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην κρίση Τριμελούς Επιτροπής που ορίζει ο Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ.
Η υποτροφία απονέμεται στην/ον υποψήφια/ο με βάση:
(α) τη συνάφεια της υποβεβλημένης εργασίας με το χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
(β) την πρωτοτυπία και μεθοδολογική αρτιότητα της εργασίας
(γ) τον επιστημονικό και κοινωνικό αντίκτυπο της εργασίας
(δ) τον δείκτη απήχησης (Impact Factor) του περιοδικού στο οποίο είναι δημοσιευμένη ή θα δημοσιευθεί η εργασία

Παροχές
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500 ευρώ εφάπαξ και απονέμεται για τη συμμετοχή της/του υποψηφίας/φίου σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις ή/και για την αγορά εκπαιδευτικού ή ερευνητικού υλικού ή/και για την παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στην έρευνα και την ανάλυση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και διαδικτυακών σεμιναρίων). Απαραίτητη είναι η απόδοση των σχετικών παραστατικών από την/τον υποψήφια/ο για τις παραπάνω δράσεις. Η/Ο υποψήφια/ος που θα λάβει την υποτροφία θα μπορεί να συμμετάσχει στο επόμενο πανελλήνιο συνέδριο του Κλάδου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας χωρίς συνδρομή προκειμένου να παρουσιάσει την επιστημονική εργασία για την οποία έλαβε την υποτροφία.

Κατάθεση υποψηφιότητας
Παρακαλούμε οι υποψήφιοι να υποβάλουν σχετική αίτηση και τη δημοσιευμένη εργασία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gvleioras@gmail.com από 01/11/2023 έως 31/01/2024.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία