Προσαρμογή και στάθμιση στην Ελληνική γλώσσα του
Mathematical Profile Test

Το MathPro Test αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διεξαγωγή μελετών μεγάλης κλίμακας όσο και για τη λεπτομερή αξιολόγηση του μαθηματικού προφίλ παιδιών με (ή χωρίς) μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά

Στη σημερινή εποχή η απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων σχετίζεται με περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και υψηλότερες αποδοχές, με επωφελείς οικονομικές αποφάσεις ακόμα και με καλύτερους δείκτες υγείας. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα το 35,8% των 15-χρονων Ελλήνων μαθητών παρουσιάζει χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά.

Όταν οι ελλειμματικές  μαθηματικές δεξιότητες δεν οφείλονται σε προβλήματα χαμηλής νοημοσύνης ή σε εξωγενή αίτια όπως σε κοινωνικοοικονομικούς, εκπαιδευτικούς, και συναισθηματικούς παράγοντες, τότε συνηθίζεται να ονομάζονται  μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά (ΜΔΜ) ή Δυσαριθμησία. Πρόσφατα ευρήματα υποστηρίζουν πως οι μαθητές με ΜΔΜ παρουσιάζουν ετερογένεια  και πως η μελέτη των ΜΔΜ θα πρέπει να γίνεται σε εξατομικευμένο επίπεδο αξιολογώντας τόσο  ειδικές μαθηματικές δεξιότητες όσο και γενικές γνωστικές δεξιότητες των μαθητών.

Στη γραμμή της  πολυδιάστατης και εξατομικευμένης προσέγγισης των ΜΔΜ, οι Καραγιαννάκης και Nöel κατασκεύασαν το Mathematical Profile Test (Karagiannakis & Nöel, 2020), ένα θεωρητικά τεκμηριωμένο εργαλείο αξιολόγησης ενός διευρυμένου φάσματος σημαντικών μαθηματικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα αυτόνομο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί ατομικά ή ομαδικά σε μαθητές Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού. Το MathPro Test περιλαμβάνει 18 υποκλίμακες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε μαθηματικές δεξιότητες που εδράζονται είτε σε ειδικά αριθμητικά γνωστικά συστήματα (επίγνωση αριθμού) είτε σε γνωστικές δεξιότητες γενικού τομέα (μνήμη, οπτικο-χωρικό, συλλογιστική).

Το Mathematical Profile Test προσαρμόστηκε στην Ελληνική Γλώσσα και σταθμίστηκε, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Έλληνες μαθητές: MathPro Test στην Ελληνική Γλώσσα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/view/29151

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 2371 μαθητές Α΄ έως Στ΄ δημοτικού που επιλέχθηκαν με την μέθοδο των προκαθορισμένων ποσοστών από επτά νομούς της Ελλάδας. Το MathPro Test  διαθέτει ικανοποιητικό βαθμό εσωτερικής συνοχής με βάση το δείκτη omega. Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson’s μεταξύ χορήγησης – επαναχορήγησης σε μέρος του δείγματος επιβεβαίωσε την αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων του εργαλείου. Τέλος, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά, ενώ τα παιδιά με δυσκολίες στα μαθηματικά σημείωσαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση με βάση τα αποτελέσματα πολλαπλών ελέγχων t ενός δείγματος. Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως το MathPro Test θεωρείται ένα αξιόπιστο εργαλείο, ευαίσθητο στο βαθμό δυσκολίας στα μαθηματικά, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διεξαγωγή μελετών μεγάλης κλίμακας όσο και για τη λεπτομερή αξιολόγηση του μαθηματικού προφίλ παιδιών με (ή χωρίς) ΜΔΜ – Δυσαριθμησία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικούς λόγους καθώς και στοχευμένη παρέμβαση με βάση τα δυνατά και αδύναμα σημεία κάθε μαθητή στα μαθηματικά.

Το MathPro Test φαίνεται να είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο αξιολόγησης διευρυμένων μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ έως ΣΤ΄ δημοτικού. Το γεγονός πως διατίθεται διαδικτυακά, χορηγείται αυτόνομα, σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο (χωρίς να απαιτείται ένας εξεταστής για κάθε εξεταζόμενο) και ότι οι εξατομικευμένες αναφορές των αποτελεσμάτων εξάγονται αυτόματα,  φανερώνει το υψηλό επίπεδο καινοτομίας και επιτευξιμότητας χορήγησης του εργαλείου. Το MathPro Test διατίθεται και χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς επιπλέον στην Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Μαλτέζικη και Ολλανδική γλώσσα, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής και σε άλλες γλώσσες.

Πλήρη στοιχεία της δημοσίευσης:

Καραγιαννάκης Ι., Ρούσσος Π., & Πολυχρόνη Φ. (2022). Mathematical Profile Test: Προσαρμογή και στάθμιση στην Ελληνική Γλώσσα. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 26(3), 252–272.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία