ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούμε, προχωρήστε στη διαδιακασία εγγραφής (sign up), ανάλογα με
την ιδιότητά σας (τακτικό ή έκτακτο μέλος), ώστε να αποκτήσετε όνομα
χρήστη (user name) και κωδικό (password).

[ihc-select-level]

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός υποψηφίου σαν τακτικού μέλους είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην ψυχολογία. Εξαίρεση ως προς την προϋπόθεση αυτή μπορεί να γίνει σε περίπτωση κατά την οποία η συμβολή κάποιου στην έρευνα, τις εφαρμογές ή τη διάδοση της ψυχολογικής γνώσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην περίπτωση αυτή όμως, η υποψηφιότητα πρέπει να υποβληθεί από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και να γίνει δεκτή από τα δύο τρίτα των μελών της Γενικής Συνέλευσης που είναι παρόντα. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν διακίωμα ψήφου στις γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και δικαίωμα εκλογής στα Διοικητικά της όργανα, εφόσον βέβαια είναι ταμειακώς εντάξει. Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ

Η ιδιότητα του εκτάκτου μέλους αποδίδεται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αποδοχή της πρότασης αυτής από τα πέντε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Εταιρείας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ή δικαίωμα εκλογής στα Διοικητικά όργανα της Εταιρείας. Ευνόητο είναι ότι τα έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά εφόσον έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία