Το στρες και οι αντιλήψεις ποιότητας ζωής μαθητών Γ Λυκείου.
Ένα πρόγραμμα παρέμβασης πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις

Πρόσφατη έρευνα στη χώρα μας σε 174 μαθητές της Γ’ Λυκείου πριν τις πανελλαδικές έδειξε ότι οι μαθητές/τριες που διδάχθηκαν τεχνικές διαχείρισης του στρες ανάφεραν καλύτερη σωματική υγεία και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία απαιτητικές καταστάσεις με χαμηλότερα επίπεδα στρες, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου

Το στρες αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας έχει κατ’ εξοχήν εξεταστικο- κεντρικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες,  καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να υπόκεινται σε πολλαπλές αξιολογήσεις, η σημαντικότερη από τις οποίες είναι αυτή των τελικών Πανελλαδικών εξετάσεων στην τελευταία τάξη του Λυκείου, μέσα από τις οποίες εξασφαλίζεται η εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις ποιότητας ζωής και των επίπεδων στρες των μαθητών και μαθητριών της τελευταίας τάξης του Λυκείου και να συνεισφέρει στη διαχείριση αυτού, μέσω εκμάθησης τεχνικών χαλάρωσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών/τριών.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία http://bit.ly/3t4XDi3

Το δείγμα αποτελείτο από 174 άτομα, μαθητών Γ΄ Λυκείου και των δύο φύλων. Τα δύο πρώτα σχολεία αποτέλεσαν την ομάδα παρέμβασης (Ν=84) όπου και εφαρμόστηκαν οι τεχνικές διαχείρισης του στρες, ενώ τα δύο επόμενα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου (Ν=90). Οι μαθητές/τριες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια όπως (α) την Κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Στρες -PerceivedStressScale(β) το Ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης-Προδιάθεσης για Παιδιά – STAIC, και (γ) το ερωτηματολόγιο του Π.Ο.Υ. για την ποιότητα ζωής. Η επιλογή των σχολείων ήταν τυχαία και η συμμετοχή των μαθητών προαιρετική.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης του Λυκείου παρουσιάζουν σχετικά υψηλά επίπεδα στρες, δεδομένου ότι διανύουν την πιο κρίσιμη και απαιτητική περίοδο της σχολικής τους ζωής. Οι δύο ομάδες σημείωσαν διαφορετικά αποτελέσματα κυρίως στο τέλος του προγράμματος, με την ομάδα παρέμβασης να αναφέρει καλύτερη ποιότητα ύπνου, ικανοποίηση από τις καθημερινές δραστηριότητες, μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησηςσε σχέση με  τις σχολικές εργασίες. Τέλος,έχουν εντάξει την άσκηση  στην καθημερινότητάτους. Σε ό,τι αφορά τις διαφυλικές διαφορές, τα κορίτσια ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα στρες συγκριτικά με τα αγόρια. Το άγχος, όπως αξιολογήθηκε από την κλίμακα STAIC, κυμαινόταν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα, δηλαδή  πέντε σχεδόν μήνες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

 Πλήρη στοιχεία δημοσίευσης:

Παξινός, Ι., Παξινού Ε.-Ν.(2020). Το στρες και οι αντιλήψεις ποιότητας ζωής μαθητών Γ Λυκείου. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση & Ψυχική Υγεία (6), 44-57.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία