1Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – 26.01.2022

Αναδυόμενες προκλήσεις σε καιρούς πανδημίας: Η αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης | 26 Ιανουαρίου 2022

Εισηγήσεις

1η Εισήγηση

Υποστηρικτικές δομές, συνεργασία και διδασκαλία υπό το πρίσμα της νέας νομοθεσίας

Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των δομών που λειτουργούν υποστηρικτικά προς το διδακτικό έργο και ειδικά αυτών στις οποίες συμμετέχουν μέλη κάθε Συλλόγου Διδασκόντων, δηλαδή Εκπαιδευτικών, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, όσων συμμετέχουν στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης. Θα συζητηθεί επίσης και το πλαίσιο ενεργειών που προτείνεται για την υποστήριξη κάθε μαθητή/μαθήτριας στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδας και θα συζητηθούν τα νομοθετήματα που περιγράφουν την φιλοσοφία και τις διαδικασίες υποστήριξης που μπορούν να αναπτυχθούν σήμερα στο σχολείο. Η ψήφιση του Ν. 4823/21 έφερε αλλαγές στην καθημερινότητα των σχολικών μονάδων. Δύο νέες συνθήκες, η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών όλων των ειδικοτήτων της σχολικής κοινότητας και η διεπιστημονικότητα – συνθήκες που η μία συνδέεται και επηρεάζει την άλλη – φαίνεται πως χαρακτηρίζουν άμεσα τις ενέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν στη σχολική μονάδα που «αγκαλιάζει» κάθε παιδί. Δομές που είχαν δημιουργηθεί με παλαιότερα νομοθετήματα, οργανώνονται πλέον διαφορετικά ως προς το έργο τους και το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να αναπτύξουν τις ενέργειές τους. Η νομοθέτηση γραφειοκρατικών συνθηκών όπως για παράδειγμα η ύπαρξη ωρολογίου προγράμματος για τη λειτουργία των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης αντανακλούν τη βούληση της Πολιτείας για την εφαρμογή του μέτρου. Εκτός όμως των όρων λειτουργίας των δομών, αναφορά γίνεται και στις διαδικασίες που προβλέπονται να αναπτυχθούν και συζητιέται η εφαρμογή τους.

2η Εισήγηση

Διεπιστημονική Αξιολόγηση και Υποστήριξη των μαθητών σε συνθήκες μετα-COVID19 εποχής

Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), όπως μετονομάστηκαν τα ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ – πρώην ΚΔΑΥ), έχουν ως αποστολή την υποστήριξη των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 4823/2018, στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτάσεις προς το σχολείο και την οικογένεια για την υποστήριξη του μαθητή και διατυπώνονται οι βασικοί άξονες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης. Επίσης, ο νόμος προβλέπει για τα ΚΕΔΑΣΥ την αποκλειστική αρμοδιότητα σε μια σειρά ζητημάτων, όπως, για παράδειγμα, τη λήψη απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές. Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία τους στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Η σημερινή εισήγηση επικεντρώνεται στον ρόλο των δύο παραπάνω θεσμών, στη Διεπιστημονική Αξιολόγηση και Υποστήριξη των μαθητών στη σημερινή συγκυρία λειτουργίας των σχολείων μετά την εμπειρία της «τηλεκπαίδευσης», επιχειρώντας να διερευνήσει πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η επιστροφή στη σχολική «κανονικότητα».

3η Εισήγηση

Η λειτουργία των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης: νέες προκλήσεις και ρόλοι

Η ψήφιση του Ν.4823/2021, η έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των ΣΔΕΥ – ΕΔΥ, καθώς και η άμεση υλοποίησή τους στα σχολεία, δημιουργούν ένα νέο τοπίο στη γενική και ειδική εκπαίδευση. Στο νέο αυτό τοπίο συναντιούνται οι εκπαιδευτικές παραδόσεις και επαγγελματικές ταυτότητες δεκαετιών με σύγχρονες αντιλήψεις για τη διαφορετικότητα, την αναπηρία, τη διάγνωση και τον ρόλο του σχολείου. Συχνά, οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις συνδέονται με διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια, όπως με τη Ανταπόκριση στην Παρέμβαση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ή την Προώθηση της Θετικής συμπεριφοράς στα σχολεία και με διαφορετικά μοντέλα υλοποίησής τους. Αυτό έχει ως συνέπεια να ερμηνεύονται οι αναγκαιότητες της διεπιστημονικής συνεργασίας αλλά και τα εμπόδια στην καθημερινή πράξη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία των ρόλων που περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας των ΕΔΥ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και θα εστιάσουμε στην ανάδειξη συγκεκριμένων προκλήσεων κυρίως για τους/τις ψυχολόγους που εμπλέκονται. Οι προκλήσεις που θα συζητηθούν αφορούν 4 διαστάσεις σε σχέση με τη λειτουργία των ΕΔΥ: α) την υποστήριξη από την ηγεσία του σχολείου, β) τους πρακτικούς περιορισμούς γ) τις αντιστάσεις των εκπαιδευτικών και δ) τις αντιστάσεις των ψυχολόγων. Με αφετηρία τις προκλήσεις που συγκροτούνται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα επιστημονικής επικοινωνίας, στον προσδιορισμό συστηματικών διαδικασιών καθώς και στην επιμόρφωση σε βέλτιστες πρακτικές παρέμβασης.

Εισηγητές – Σύντομα Βιογραφικά

Κωτούλας Βασίλειος

Ο κος Κωτούλας είναι δάσκαλος με Μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και Διδάκτορας Επιστημών του Ανθρώπου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Μαθησιακές Δυσκολίες στο χειρισμό του γραπτού λόγου και τη συμπερίληψη. Θητεύει σε θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων και έχει και τη θέση του Οργανωτικού Συντονιστή του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.

Έχει διδάξει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Θεματική Ενότητα «Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: θεωρητικές προσεγγίσεις» του Διαπανεπιστημιακού (σε συνεργασία με το Π.Τ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο μάθημα «Παιδαγωγική της Συμπερίληψης» στο Διαπανεπιστημιακό (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών) Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει εισηγηθεί / διδάξει σε – και έχει οργανώσει – μεγάλο αριθμό σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, θέματα που αφορούν στη διδακτική πράξη, την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία, την επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, τις μικρές και τις μεγάλες μεταβάσεις στην εκπαίδευση και σχετικά με την οργάνωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Μπουσδούνης Ιωάννης

Ο κος Μπουσδούνης είναι δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση την οποία υπηρετεί για 24 χρόνια από διάφορες θέσεις (Τμήμα Ένταξης, ΚΔΑΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΕΣΥ, Δ/ντής Ειδικού Σχολείου για μαθητές με κινητική αναπηρία) και είναι Προϊστάμενος του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις «Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία» και Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου στο έργο «Επιμόρφωση Εκπ/κών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία». Διαθέτει πλούσια επιμορφωτική δράση σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης ή/και νέων τεχνολογιών, έχοντας διδάξει σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του ΙΤΥΕ – Διόφαντος και του ΙΕΠ.

Παντελιάδου Σουζάνα

Η Σουζάνα Παντελιάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στις Μαθησιακές Δυσκολίες στις ΗΠΑ, όπου και εργάσθηκε ως ερευνήτρια. Στην Ελλάδα, διδάσκει στο πανεπιστήμιο από το 1991 και έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Ακόμη, η έρευνα και το έργο της εστιάζουν στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενικής και ειδικής αγωγής, είναι συγγραφέας σε πολλά σχετικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνάντησης

18:00-18:05 Καλωσόρισμα
Φαίη Αντωνίου & Γιώτα Δημητροπούλου, Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΛΨΕ

18:05-18:10 Σύντομος Χαιρετισμός εκ μέρους της ΕΛΨΕ
Διαμάντω Φιλιππάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, Μέλος του ΔΣ της ΕΛΨΕ

18:10-18:40 Υποστηρικτικές δομές, συνεργασία και διδασκαλία υπό το πρίσμα της νέας νομοθεσίας
Κωτούλας Βασίλειος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

18:40-18:50 Συζήτηση

18:50-19:20 Διεπιστημονική Αξιολόγηση και Υποστήριξη των μαθητών σε συνθήκες μετα-COVID19 εποχής
Μπουσδούνης Ιωάννης, Προϊστάμενος, 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας

19:20-19:30 Συζήτηση

19:30-19:40 Διάλειμμα

19:40-20:10 Η λειτουργία των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης: νέες προκλήσεις και ρόλοι
Παντελιάδου Σουζάνα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Μαθησιακών Δυσκολιών, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

20:10-20:20 Συζήτηση

20:20-20:30 Κλείσιμο 1ης Επιστημονικής Συνάντησης

  • Συνολικό κόστος συμμετοχής: 10 Ευρώ
  • Μετά τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες θα λάβουν απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στην 1η Επιστημονική Συνάντηση
  • Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2022
  • Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οργανωτική Επιτροπή:
– Ιουλιανή Παχίτη, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης
– Ευρώπη Ευθυμιάδη, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
– Ελένη Κλη, Εξωτερικός Συνεργάτης, ΕΚΠΑ

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία