ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το μοντέλο εκπαίδευσης που κυρίως εφαρμόζεται στην εκπαίδευση των σχολικών ψυχολόγων είναι αυτό του επιστήμονα-επαγγελματία. Σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια η εκπαίδευση των σχολικών ψυχολόγων απαιτεί μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο master, μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης και διδακτορικό επίπεδο σπουδών. Ως κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης για το επάγγελμα του σχολικού ψυχολόγου και την επαγγελματική πρακτική θεωρείται ο διδακτορικός τίτλος σπουδών.

Βασικές κατευθύνσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των σχολικών ψυχολόγων έχουν προταθεί από Εθνικούς Συλλόγους και το Διεθνή Σύλλογο Σχολικής Ψυχολογίας (International School Psychology Association, ISPA). Σύμφωνα με αυτές η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: α) μαθήματα σε βασικές γνωστικές περιοχές της ψυχολογίας, β) μαθήματα στη μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική, γ) μαθήματα σε θέματα επαγγελματικής πρακτικής και δεοντολογίας, δ) μαθήματα σε συγκεκριμένους τομείς γνώσεων (μαθησιακή και ψυχολογική αξιολόγηση και παρεμβάσεις, διαλεκτική συμβουλευτική, παιδαγωγικά, μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες, παρεμβάσεις στο σχολείο, ανάπτυξη προγραμμάτων, ε) πρακτική, στ) πρακτική άσκηση υπό εποπτεία και ζ) έρευνα..

Στην Ελλάδα, σήμερα λειτουργούν τρία μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία οδηγούν στην κτήση μεταπυχιακού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία:

α) το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 (ΥΑ Β7/34, ΦΕΚ 952 τ.Β/31.12.93). Η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος απαιτούνται: α) υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, β) ολοκλήρωση καθορισμένου αριθμού ωρών πρακτικής άσκησης, γ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

β) το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 (ΥΑ Β7/2/23.11.93) και διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά τα οποία απαιτούνται υποχρεωτική φοίτηση, πρακτική άσκηση, παράλληλη ερευνητική εργασία, συμμετοχή σε δραστηριότητες διδακτικού και εκπαιδευτικού τύπου, καθώς και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.

γ) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στη «Σχολική Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο λειτουργεί από το 2004 (ΥΑ 20562/Β7, ΦΕΚ753/19-5-2004). Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα τέσσερα εξάμηνα και για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση του συνόλου των προβλεπόμενων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μαθημάτων , η ολοκλήρωση του καθορισμένου αριθμού ωρών πρακτικής άσκησης, καθώς και η επιτυχής εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ακόμα επαγγελματική κατοχύρωση της ειδικότητας της Σχολικής Ψυχολογίας όπως και των άλλων εφαρμοσμένων κλάδων της Ψυχολογίας. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει προς την καθιέρωση της ειδίκευσης στη σχολική ψυχολογία, ενώ παράλληλα έχει προταθεί σχέδιο για την άδεια άσκησης ειδικότητας στη σχολική ψυχολογία.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία