ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δανιηλίδου, Α., & Πλατσίδου, Μ. (2022).
Δημιουργία και έλεγχος μιας κλίμακας για την αξιολόγηση των προστατευτικών παραγόντων της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών. Psychology: Τhe Journal of the Hellenic Psychological Society27(3), 1–25.
https://doi.org/10.12681/psy_hps.27034

Touloupis, T., & Athanasiades, C. (2022).
Internet Addiction among Students of Psychology: The Role of Resilience and Perceived Economic Hardship. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 27(1), 175-193.
https://doi.org/10.12681/psyhps.30840

Stasinou, V., Hatzichristou, C., Lampropoulou, A., & Lianos, P. (2020).
Adolescents’ perceptions of covitality and academic performance: The moderating role of school climate. Psychology (special issue: Positive psychology in Greece: Latest developments), 25(1), 55-71.
https://doi.org/10.12681/psy_hps.25336.

Χατζηχρήστου, Χ., Λιανός, Π., Λαμπροπούλου, Α., Γεωργακάκου Κουτσονίκου,Ν., Υφαντή, Θ., & Γεωργουλέας, Γ. (2022).
Μultilevel intervention to support school/educational communities in the context of the COVID-19 pandemic: empirical findings and interventions. Psychology: Τhe Journal of the Hellenic Psychology Society, 26(3), 111-125.
https://doi.org/10.12681/psy_hps.28855

Καραγιάννης, ι., Ρούσσος, Π., Πολυχρόνη, Φ. (2022).
Mathematical Profile Test: adaptation & standardization in Greek. Psychology: Τhe Journal of the Hellenic Psychological Society, 26(3), 252-272.
https://doi.org/10.12681/psy_hps.29151

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία