3Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – WEBINAR: 29.05.2023

Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών:
Προτάσεις για την προετοιμασία του παιδιού
και για τα πρωτόκολλα αξιολόγησης
Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ώρα 18.00-20.30

Εισηγήσεις

1η Εισήγηση

Καλές πρακτικές: Προετοιμασία γονέα/παιδιού για την ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση

Μετά την λήξη των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την πανδημία Covid19 η κανονικότητα της εκπαιδευτικής λειτουργίας επέστρεψε με πολλούς μαθητές να παραπέμπονται στα ΚΕΔΑΣΥ όλης της χώρας για αξιολόγηση των Μαθησιακών τους δυσκολιών. Η ψυχο-εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που έχει ως στόχο την περιγραφή των μαθησιακών ακαδημαϊκών, ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών δυνάμεων και αδυναμιών ενός παιδιού/εφήβου ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω η ικανότητα του για σχολική επιτυχία. Η ιδέα για έναν γονέα ότι πηγαίνει το παιδί του για ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση εγκυμονεί τις περισσότερες φορές μια έντονη δυσφορική και αγχωτική  εμπειρία γνωρίζοντας ότι για το παιδί του η όλη διαδικασία δεν είναι κομμάτι της καθημερινής του ρουτίνας. Συχνά οι γονείς δεν είναι σίγουροι για τις αντιδράσεις των παιδιών τους όταν υπόκεινται σε ψυχοεκπαιδευτικές δοκιμασίες που προσπαθούν να αναλύσουν τις ακαδημαϊκές-σχολικές τους επιδόσεις, ενώ και τα ίδια τα παιδιά έχοντας να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές σχολικές προκλήσεις η ιδέα να υποστούν ακόμη μία δοκιμασία αξιολόγησης μπορεί να αποβεί υπερβολική μέχρι και τρομακτική. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω δυσκολίες καλούμαστε να υιοθετήσουμε μια νέα ενιαία οπτική προσέγγισης στο κομμάτι προετοιμασίας γονέα/παιδιού για την ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση μέσα από την εφαρμογή καλών και απλών πρακτικών ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία-επικοινωνία γονέα/παιδιού και διεπιστημονικής επιτροπής του εκάστοτε αξιολογικού φορέα.

2η Εισήγηση

Πρόταση προς Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών

Για τον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών οι ειδικοί συνήθως επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα περίγραμμα που σκιαγραφεί το επίπεδο λειτουργικότητας των γνωστικών, γλωσσικών, συναισθηματικών και μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών ανιχνεύοντας τις αδυναμίες και δυνατότητές τους. Η αξιολογική αυτή διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει τόσο τη χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και άτυπων δοκιμασιών που χορηγούνται στο παιδί και τον έφηβο όσο και τη συλλογή μεγάλου εύρους πληροφοριών από άλλες πηγές. Η διαμόρφωση πρωτοκόλλων αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη καθώς αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της αξιολογικής διαδικασίας και να διευκολύνει την επικοινωνία των ειδικών που συμμετέχουν σε αυτήν. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να διατυπώσει προτάσεις για την διαμόρφωση ολοκληρωμένων πρωτοκόλλων αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών με βάση τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών και των εφήβων.

Η συστηματική χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων στη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών έχει καθιερωθεί διεθνώς παρά τις δυσκολίες και άλλα προβλήματα που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς. Στη χώρα μας, μέχρι πρόσφατα, οι ειδικοί δεν είχαν στη διάθεσή τους σύγχρονα και κατάλληλα σταθμισμένα εργαλεία για την έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της έκτασης και της βαρύτητας των γνωστικών, γλωσσικών, συναισθηματικών και μαθησιακών αδυναμιών των παιδιών. Σήμερα όμως διαπιστώνεται πρόοδος και η αξιοποίηση ψυχομετρικών εργαλείων στη διαγνωστική πράξη βοηθά στον προσδιορισμό της πιο πιθανής διαγνωστικής κατηγορίας που αντιστοιχεί η εικόνα που προσφέρει η αξιολόγηση ενώ βοηθά και στον αποκλεισμό άλλων εναλλακτικών διαγνώσεων.

Οι επιδόσεις των εξεταζόμενων σε σταθμισμένα ψυχομετρικά τεστ όμως-παρά την αξία τους- δεν αποτελούν τίποτε περισσότερο από δεδομένα που χρειάζεται να εκτιμηθούν κατάλληλα από τον ειδικό σε συνδυασμό με τη χορήγηση άτυπων δοκιμασιών για την αξιολόγηση των μαθησιακών δεξιοτήτων όπου και όταν χρειάζεται ώστε να οδηγήσουν στη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν ακριβέστερης εικόνας των πραγματικών ικανοτήτων και αδυναμιών του παιδιού. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιολόγηση της κοινωνικής και συναισθηματικής προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων και με βάση τις αναφορές των σημαντικών άλλων όπως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.

3η Εισήγηση

Σύνθεση -Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Ψυχοεκπαιδευτικής Αξιολόγησης: Μελέτη περίπτωσης

Η ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί μία διεπιστημονική, πολυδιάστατη και δυναμική διαδικασία αξιολόγησης των δυσκολιών και των δυνατοτήτων ενός παιδιού στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ατομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στόχος είναι η αποτύπωση του μαθησιακού και ψυχοκοινωνικού προφίλ του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές αποφάσεις και να σχεδιαστούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών του ίδιου αλλά και της οικογένειάς του.

Η αξιολόγηση του παιδιού και του περιβάλλοντός του από διαφορετικές ειδικότητες (π.χ. ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό εκπαιδευτικό, λογοθεραπευτή κ.α.) σε διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης (γνωστικό, γλωσσικό, συναισθηματικό, κοινωνικό κλπ) με τη χρήση σταθμισμένων και άτυπων δοκιμασίων, ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και τη συμμετοχή διαφορετικών πηγών πληροφόρησης (π.χ. μαθητής/τρια, εκπαιδευτικοί, γονείς, συμμαθητές) εξασφαλίζουν μεγαλύτερη εγκυρότητα, αξιοπιστία και φαίνεται να είναι αποδοτικότερες στην πράξη.

Στόχος της παρουσίασης είναι να αναδείξει μέσα από μελέτες περίπτωσης τη σημασία της σύνθεσης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης στην αναγνώριση και τη διαφοροδιάγνωση διαφορετικών τύπων μαθησιακών δυσκολιών και τη συννοσηρότητά τους με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ.  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στον γραπτό λόγο, Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Διαταραχή Ελλειμματικής  Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα κλπ) .

Εισηγητές – Σύντομα Βιογραφικά

Βασιλική Γιαννούλη

Η Γιαννούλη Βασιλική είναι Επικ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο ‘Σχολική Ψυχολογία στην Ειδική Αγωγή’. Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου (1987) και του Τμήματος Ψυχολογίας του (RHBNC) Royal Holloway – University of London, το (1993). Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος έγινε από το ίδιο Τμήμα Ψυχολογίας του (RHBNC) Royal Holloway – University of London με τίτλο η ‘Η Ανάπτυξη του Ανάγνωσης και της Ορθογραφίας στα παιδιά του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου’. Έτος ολοκλήρωσης το (1998). Η μεταδιδακτορική της έρευνα πραγματοποιήθηκε στο City University of London με τίτλο –‘Παρεμβατικοί μέθοδοι διδασκαλίας σε παιδιά με Προβλήματα Επικοινωνίας και Μάθησης’ (1999-2000) ενώ ακολούθησε και η απόκτηση δύο μεταπτυχιακών τίτλων ( ΜΑ & Μphilosophy) μεταγενέστερα: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Nottingham Trent το (2001) και το (2009) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Southampton. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στο ΚΕΣΥ Κοζάνης από το 2000-2013, ως προϊσταμένη στον ίδιο φορέα από το 2012-2014, ενώ από τότε μέχρι σήμερα υπηρετεί το γνωστικό της αντικείμενο στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στην κατεύθυνση “Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες”. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: σχολική και ψυχοκοινωνική προσαρμογή μαθητών δημοτικού στα εκπαιδευτικά πλαίσια (γενικής – ειδικής αγωγής), ειδικές μαθησιακές διαταραχές, Ψυχοκοινωνικοί, Ψυχο-συναισθηματικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική λειτουργία – επίδοση σε παιδιά δημοτικού, Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας συννοσηρότητα αυτής με τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές.

Βίκυ Νικολοπούλου

Η Δρ. Βασιλική Νικολοπούλου είναι απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Τμήματος της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας- με κατεύθυνση Ψυχολογία ίδιου τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος διπλώματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε για πολλά έτη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 2017 εντάχθηκε στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Γνωστικό αντικείμενο «Θέματα Σχολικής Αποτελεσματικότητας». Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας. Ασχολείται με το συντονισμό της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχολικής Ψυχολογία». Έχει ενεργό συμμετοχή σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια ψυχολογίας καθώς και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει στην οργανωτική επιτροπή διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων ψυχολογίας.

Αγγελική Μουζάκη

Η Αγγελική Μουζάκη είναι Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος ειδικευμένη σε θέματα αξιολόγησης και παρέμβασης των μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα των αναγνωστικών διαταραχών. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική Αγωγή» του ίδιου τμήματος. Από το 2017 είναι Συντονίστρια της Ενότητας ΕΑΓ61 «Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» του κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει διατελέσει μέλος του Center of Academic and Reading Skills, Developmental Pediatrics, στο University of Texas-Houston Health Science Center όπου εξειδικεύτηκε στην οργάνωση και διεκπεραίωση μελετών πεδίου μεγάλης κλίμακας και την κλινική αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές της ανάπτυξης. Διαθέτει πολύχρονο συντονιστικό, εποπτικό, διδακτικό, και επιμορφωτικό έργο στις ΗΠΑ (Texas Education Agency, Houston Independent School District, US Νational Institute of Health, University of Houston, Brookes Publishing) και μετέπειτα στην Ελλάδα (ΠΕΚ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Επίσης, συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την στάθμιση ανιχνευτικών εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων προσοχής, συγκέντρωσης και επιτελικών λειτουργιών σε μαθητές με μαθησιακά προβλήματα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ενώ αργότερα ανέπτυξε ή συνέβαλε στη δημιουργία, στάθμιση, και ψυχομετρική αξιολόγηση σειράς αξιολογικών εργαλείων για την εκτίμηση γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων (Λογόμετρο, RAVEN, LEXIS, κ.α.). Το δημοσιευμένο ερευνητικό της έργο εστιάζει στη διερεύνηση της συμβολής των γλωσσικών δεξιοτήτων στη μάθηση της ανάγνωσης, την έγκαιρη ανίχνευση των αναγνωστικών δυσκολιών, την ανάπτυξη και τις διαταραχές στη μάθηση της ορθογραφικής δεξιότητας, κ.α.

Φωτεινή Πολυχρόνη

Η Φωτεινή Πολυχρόνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. Σπούδασε ψυχολογία στο ΕΚΠΑ και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της στο University of Manchester, Μ. Βρετανία (κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο University of Manchester και στο Cheshire Educational Authority και έχει εκπαιδευτεί στο παρεμβατικό πρόγραμμα Reading Recovery το οποίο και εφάρμοσε σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας σε σχολεία της Βόρειας Αγγλίας. Στην Ελλάδα έχει εργαστεί για επτά χρόνια στην ψυχολογική υπηρεσία του Συµβουλευτικού Σταθµού του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών. Από το 2014 είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει Γενική Γραµµατέας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας στην ίδια εταιρεία για δύο θητείες. Επίσης, έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Απονομής του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχολογίας, ΕυρωΨύ (EuroPsy) (Ελλάδος). Έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα όπως τα έργα ΕΠΕΑΕΚ «Κατασκευή και Στάθμιση Διερευνητικών-Ανιχνευτικών Εργαλείων για τις Μαθησιακές Δυσκολίες», και «Η επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες – άτομα με δυσκολίες μάθησης» , ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» κ. ά. Έχει συµµετάσχει ως οµιλήτρια σε προγράµµατα επιµόρφωσης που απευθύνονται σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, στις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, στα κίνητρα, στη σχολική εμπλοκή και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιδιών και εφήβων και ειδικότερα όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία της μάθησης.

Ασημίνα Μ. Ράλλη

Η Ασημίνα Ράλλη είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε Παιδαγωγικά και Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University of London, Institute of Education της Μ. Βρετανίας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of London, Institute of Education της Μ. Βρετανίας, από όπου έλαβε Advanced Diploma στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Master στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Διδακτορικό στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Μάθηση. Διδάσκει ένα υποχρεωτικό μάθημα Αναπτυξιακής ψυχολογίας, και τα μαθήματα Γλωσσική ανάπτυξη, Εφαρμοσμένη αναπτυξιακή ψυχολογία και Γλωσσικές δυσκολίες: οριοθέτηση, αξιολόγηση και παρέμβαση. Συνεργάζεται με το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» ως Συντονίστρια, αλλά και ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό  στο μάθημα «Γλωσσική Επεξεργασία». Επίσης, συνεργάζεται με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ ως επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Παιδοψυχολογία: Ψυχολογία βρέφους και παιδιού προσχολικής ηλικίας»  καθώς και του Προγράμματος «Παιδοψυχολογία: Ψυχολογία παιδιού σχολικής ηλικίας». Είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου και έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα στην Μ. Βρετανία στο University of London, Institute of Education, στο University of Southbank, στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια του επαγγελματικού της έργου, έχει εργαστεί για 10 χρόνια ως σχολική ψυχολόγος στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.   Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης που απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των  παιδιών, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη γλωσσική ανάπτυξη, την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή και τη Σχολική ετοιμότητα. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, καθώς και άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης πλήθος ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε συντονίστρια του Κλάδου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για την τετραετία 2015-2019, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο είναι Συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Είναι μέλος πολλών διεθνών και άλλων ελληνικών επιστημονικών εταιρειών, όπως British Psychological Society, European Association for Developmental Psychology, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία Ελλάδας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα γλωσσικής ανάπτυξης και γλωσσικών δυσκολιών στον προφορικό και το γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων, καθώς και σε ζητήματα σχολικής ετοιμότητας.

Διαμάντω Φιλιππάτου

Η Διαμάντω Φιλιππάτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθησιακές Δυσκολίες». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Κατεύθυνση Ψυχολογίας). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας από όπου έλαβε Master στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Είναι, επίσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Victoria University of Manchester της Μ. Βρετανίας, στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – Μαθησιακών Δυσκολιών. Έχει εργαστεί για δέκα χρόνια (1995-2005) ως εκπαιδευτική ψυχολόγος στη Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» στον τομέα της διάγνωσης και αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς καθώς και στη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη. Από το 2005 έως το 2019 ήταν μέλος ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν θέματα πρώιμης παρέμβασης, συμπερίληψης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητών στο σχολικό πλαίσιο καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει διατελέσει συν-συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για τέσσερις θητείες (2011-2019) και είναι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της ΕΛΨΕ. Τέλος, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο, την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τον σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης στη γενική τάξη.

Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνάντησης

18:00-18:05 Καλωσόρισμα
Ασημίνα M. Ράλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας – ΕΛΨΕ

18:05-18:10 Χαιρετισμοί
Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας,  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας – ΕΛΨΕ,

Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» και του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του International School Psychology Association

18:10-18:40 Καλές πρακτικές: Προετοιμασία γονέα/παιδιού για την ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση
Βασιλική Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας – ΕΛΨΕ
Βασιλική Νικολοπούλου, Μέλος ΕΔΙΠ -Τμήμα Ψυχολογίας,  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

18:40-19:10 Πρόταση προς Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
Αγγελική Μουζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φωτεινή Πολυχρόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ασημίνα Μ. Ράλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

19:10-19:20 Διάλειμμα

19:20-19:50 Σύνθεση – Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Ψυχοεκπαιδευτικής Αξιολόγησης: Μελέτη περίπτωσης
Διαμάντω Φιλιππάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

19:50-20:30 Συζήτηση
Ασημίνα Μ. Ράλλη

  1. Συνολικό κόστος συμμετοχής: 10 Ευρώ
  2. Μετά τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες θα λάβουν απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους στην 3η Επιστημονική Συνάντηση
  3. Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023
  4. Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης
  5. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: school.psychol.elpse@gmail.com

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ασημίνα M. Ράλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας – ΕΛΨΕ

Βασιλική Γιαννούλη, Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας – ΕΛΨΕ

Γεωργία Πενέκελη, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαρία Ζέζου, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία